Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Miljö, energi och klimat’ Category

Farliga ämnen i varor och naturen är ett växande problem. Unga, barn samt ofödda barn  är generellt sett mer sårbara än vuxna för exponering av farliga kemikalier.

Föräldrar måste kunna känna sig trygga att deras barn inte kommer i kontakt med hormonstörande ämnen eller andra ämnen som kan ge allvarliga skador senare i livet.

Sverige ligger redan långt framme när det gäller att aktivt arbeta för att skydda barn från risker med kemikalier, några exempel:

 • Sverige var ett av de länder som agerade för att sex farliga mjukgörare (ftalater) i plast kunde förbjudas och starkt begränsas i leksaker och barnvårdsartiklar inom EU år 2007.
 • Sverige var framgångsrikt i att driva på för att kemikaliekraven skärptes i det nya leksaksdirektivet (2009/48/EG), som träder i kraft 20 juli 2013.
 • Sverige har drivit på för att EU ska förbjuda det hormonstörande ämnet Bisfenol A i nappflaskor. Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket i uppdrag att utreda ett bredare förbud mot ämnet.

Jag vill slåss för konsumenters rätt giftfria produkter. Jag vill  lyfta upp kemikalfrågan och ge den samma tyngd som miljöfrågan och skärpa kraven både i utveckling och tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning.

Det är viktigt att öka tillsynen  och förbättra kontrollen av farliga kemiska ämnen i varor. Det är även viktigt att underlätta för företag, myndigheter och andra upphandlare att undvika ämnen som kan innebära hälso- och miljörisker i varor och att skapa förutsätningar som gör det lönsamt för företag att vara progressiva inom kemikalihantering.

läs om ChemSec

läs om REACH

Read Full Post »

Det här kan du göra!

Köpa

 • Tänk efter innan ett köp — behöver jag verkligen köpa det här?
 • Köp produkter med lång hållbarhet och som går att reparera.
 • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt, t. ex. genom att välja miljömärkt.
 • Köp refill när detta är möjligt.
 • Köp begagnade saker.
 • Handla mat i tygpåsar och använd istället tunnare avfallspåsar till ditt avfall (finns att köpa i mataffären).
 • Köp tjänster istället för varor. Ge bort upplevelsepresenter istället för vanliga paket, t. ex. ett teaterbesök eller en god middag.
 • Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska eller burk.

Reparera, återanvänd och planera

 • Reparera saker som gått sönder.
 • Lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning via loppisar eller second-hand affärer, eller sälj det via t. ex. Blocket.
 • Planera dina matinköp så att allt hinner tillagas innan det blir för gammalt.
 • Lär dig att laga god mat på dina matrester.
 • Försök att minimera mängden farligt avfall genom att t. ex. beräkna hur mycket färg som går åt om du ska måla.

Ta hjälp av andra

 • Dela ägodelar med grannar och vänner, t. ex. genom bilpooler.
 • Låna prylar av grannar eller vänner som du vet att du bara behöver använda enstaka gånger, som t. ex. en borr.
 • Få en ny garderob genom att byta kläder med någon annan.

Annat

 • Sätt upp en ”nej tack till reklam”-skylt på brevlådan.

 

Read Full Post »

Idag var jag på studiebesök på lilla Nyby i Eskilstuna för att titta på den berömda optiska sopsorteringen. Lilla Nyby är en återvinningsanläggning i världsklass. Eskilstunas stolthet. Eskilstuna har fått utmärkelsenÅrets Återvinningskommun i Sverige. Som första återvinningsbolag i hela EU har Eskilstuna Energi och Miljö AB infört optisk färgsortering av sex fraktioner – en unik och innovativ återvinningsmodell för hushållsavfall. Invånarna i Eskilstuna har på otroligt kort tid  ändrat sitt beteende och  på ett föredömligt sätt källsorterar sitt hushållsavfall nästintill perfekt.

Titta på invigningen på färgsorteringsanläggningen här.

Färgsortering är ett relativt nytt system i Eskilstuna. Fördelarna är många både för hushållen och miljön. Med det nya sorteringssystemet är det lättare att återvinna förpackningar som förut hamnade i en och samma påse, brännbart.  Matavfallet blir till biogas som går till kommunens bussar.

Systemet finns endast för småhus och villor i dagsläget, lägenheterna sorterar i olika kärl direkt i huset, men soporna sorteras enligt samma princip på soptippen. Det är jätteviktigt att komma ihåg att man sorterar rätt och att man gör en dubbelknut på soppåsen så att den inte går upp och det hamnar löst skräp på bandet, eftersom maskinen endast kan läsa av färgerna på påsen.

I längdenblir det mycket bättre för miljön om vi minskar mängden sopor och inte minst matsvinnet. Man ska komma ihåg att det krävs mycket mer energi för att producera mat än vad det produceras biogas från matavfallet. Man ska inte handla mer mat än vad man behöver. Det är inte bara bra för miljön utan även för hushållet och dess ekonomi. Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall.

Varje år genererar varje person ca 510 kilo avfall — den siffran går att ändra med motivation och kunskap. Som konsument har man den största makten.

Read Full Post »

Nu lanseras KOMET-Programmet, ett samverkansprojekt mellan tre myndigheter på uppdrag av Sveriges regering där markägare frivilligt väljer att skydda skogsmark istället för att bilda statliga naturreservat och tvingas köpa mark av markägare. Fem områden i landet är utsedda till så kallade Kometområden. Arbetet med Komet inleds i dessa områden under 2010 och ska pågå under fem år, inledningsvis på skogsmark.

I de flesta fall är det just genom att man inom det privata småskogsbruket, varit aktsam och brukat skogen med omsorg och förnuft  har man skapat väldigt höga naturvärden.Detta har bidragit till att marken har ansetts så skyddsvärd att den skall bli naturreservat.

Nu blir det möjligt att låta marken stanna kvar i privat ägo, samtidigt som vi säkerställer skyddet av värdefull natur.

Mer finns att läsa på:

Regeringens hemsida: Propositonen
Regeringens Pressmedelande om skydd av skog
Kometprogrammets Hemsida

Read Full Post »

Centerpartiet presenterar i dag rapporten I rapporten En grön bilpark – Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället,  med ytterligare åtgärder för att resa på klimatets villkor. Centerpartiet vill att Sverige ska vara en förebild och föregångare genom att ställa krav och stimulera fram ny teknik och miljösmarta bilar som kör på miljövänliga bränslen.

DN Debatt lägger Maud Olofsson och Andreas Carlgren idag fram konkreta förslag på hur bi ska kunna ställa om bilparken radikalt.

Centerpartiet föreslår!

 • En grön bilpremie på 30 000-50 000 kronor bör införas till konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram per kilometer.
 • Stimulansen med nedsättning för miljöbilar i förmånsbeskattningen ska fortsätta.
 • Fordonsskatten differentieras ytterligare beroende på bilens koldioxidutsläpp
 • Biodrivmedel ska vara billigare för konsument än fossila drivmedel genom skattebefrielse för biodrivmedel även efter 2013 eller annat system som säkerställer prisskillnad mellan förnybart och bensin.
 • Ett program för samordnad av offentlig upphandling av elbilar införs
 • En nationell samordning av uppbyggnad av infrastruktur införs.
 • Fullskaliga utvecklingsanläggningar behöver börja byggas redan nästa mandatperiod
 • Sverige bör satsa på att bli värd för minst en av EU:s gemensamma pilotanläggningar
 • Starta ett FoU program kring batteriutveckling med pengar från Batterifonden.
 • Satsningen på forskning och utveckling bör fortsätta och inriktas på senaste tekniken

Den svenska bilparken förändras nu snabbt. I december 2005 fanns 23 000 miljöbilar. Fyra år senare, i slutet av 2009, fanns 277 000 miljöbilar. Med senaste kvartalet rullar närmare 300 000 miljöbilar på våra vägar. Mer än var tredje bil som säljs är en miljöbil.

Vi ska inte motarbeta bilismen utan utsläppen den ger. Många delar av landet är helt beroende av bil. Vi skall inte avfolka landsbygden än mer genom att ta bilarna ifrån dom.

Bloggar: Frank Thoren, Per Ankersjö,Helen TörnqvistOscar FredrikssonAnnie Johansson, Dan Ljungström, Christian Ottosson, Johan HedinOscar Fredriksson och Raymond Svensson

Read Full Post »

Igår beslöt regeringen att förbjuda fosfater i maskindiskmedel. Den 1 mrs 2008 förbjöds fosfat i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtas ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön.
Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena (föda) för växter. Så Fosfor i sig är inte något dåligt, men precis som fett för oss människor. vi behöver den i små doser. Stora doser av fett kan döda oss, inte direkt men så småningom.  I sjöar och kustvatten är fosfor vanligen det näringsämne det finns allra minst av, och därför kan för mycket av det ”goda” ge upphov till plötsliga, kraftiga algblomningar. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot Östersjön. Övergödningen gynnar trådalger och blågrönalger på bekostnad av andra vattenväxter och alger, bland annat blåstången. Då algerna bryts ned förbrukas syre, vilket orsakar syrefria, döda bottnar. Vissa blågrönalger kan producera gifter som är skadliga för djur och människor.

Fosforn i avloppsvatten från hushåll kommer huvudsakligen från urin, avföring och tvättmedel. I moderna reningsverk är reningsgraden för fosfor över 95 %, men i många länder bor en del av befolkningen i hus utan kommunal rening. Dessa hushåll utgör en ungefär sex gånger större näringsbelastning på vattendragen än de hushåll som är anslutna till reningsverk. Det är alltså särskilt viktigt att välja fosfatfria tvättmedel om man bor i hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att minska utsläppen av fosfor, minskar man behovet av rening.

Fosforn i avloppsvatten från hushåll härstammar huvudsakligen från urin, avföring och tvättmedel. I moderna reningsverk är reningsgraden för fosfor över 95 %, men i Finland bor en femtedel av befolkningen i hus utan kommunal rening. Dessa hushåll utgör en ungefär sex gånger större näringsbelastning på vattendragen än de hushåll som är anslutna till reningsverk. Det är alltså särskilt viktigt att välja fosfatfria tvättmedel om man bor i hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att minska utsläppen av fosfor, minskar man behovet av rening.av fosfor ska minska.  Genom fosfatförbudet för både tvätt- och maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till havet med drygt 20 ton, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Problemet är dock att ersättningsmedlet, Zeolit,  som används istället för fosfor är inte heller bra. Zeoliter innehåller aluminium. Zeolit avlagras i maskinen, täpper till kanalerna, och försvagar sköljningseffekten. därför har nytvättade kläder och tyger rester av tvättmedlet, som kan orsaka hudirritationer. Själva zeolitdammet är också otrevligt – och kan göra kläderna. Om zeolitdammet är farligt för hälsan eller om bara är ett renhållningsproblem, det vet man inte idag. Det återstår att se vilka miljö- och hälsoeffekter detta ämne kommer att ge upphov till om några år. När man med miljömotiv ersätter ett ämne med ett annat har man inte på förhand garantier för att inte andra olägenheter och bieffekter uppstår. Så om du  undrade varför det har blivit extra dammigt hemma nu vet du orsaken.

Hur som helst, förbudet mot fosfat i maskindiskmedel träder ikraft den 1 juli 2011. Maskindiskmedel tillverkat innan förordningen träder i kraft får säljas till och med den 31 december 2011.

Läs mer på regeringens webbplats.

media: Nsd, SydSvenskan, NK, Svt,

Read Full Post »


Läste Mp:s nya förslag i Dn och tyckte att det lät väldigt intressant. Att jobb och miljö är huvudfrågor i valet råder det ingen strid om. De utvecklar förslaget och berättar om deras green deal. Vem ska den dealen vara med är oklart?  De pratar om grön omställning av samhället. Det är väl bra att något till parti delar våra visioner, tycker jag.

När man läser vidare dock blir man varse om att de inte har fattat något. Folket vill inte ha högre bensin skatt. De vill inte vara utan deras bilar. Sedan är vi allihopa faktiskt trötta på skitsnacket. Vi vill ha verkstad, något som Centerpartiet har visat sig vara väldigt bra på.

Mp påstår att de vill ha sänkt arbetsgivaravgift för små företag med tio procentenheter.De är beredda att sänka arbetsgivaravgiften lite för några – den del av skatt som arbetsgivaren betalar. Men de vill höja skatten du betalar själv.

De vill sänka momsen och avgiften för att hjälpa företagen samtidigt som de vill att folk skall konsumera mindre. Vi vet alla att konsumerar mindre blir ekonomin lidande.

Mp påstår att de vill ha sänkt moms inom flera branscher i ett försök att ta över Centerns politik. Visst ska det vara billigare att gå på krogen, klippa sig och laga sin cykel. Men medan MP är beredda att sänka momsen på tjänster hos vissa tjänsteföretag som frisörer och restauranger, vill de avskaffa RUT-avdraget och alltså höja skatten på andra tjänster.

Å ena sidan övergav Mp sin påstådda neutralitet när de ingick samarbete med S och V. Å andra sidan har de alltid stått för skattehöjningar och vänsterpolitik. De som trodde att MP förnyat sig och blivit ett mittenparti (som C) som är några slags latteliberaler (enligt MP) blir nog besvikna. Det är samma politik som förr; mindre arbete, mindre tid, mindre pengar i fickan.

De vill införa friåret för mer tid och bra kvalitet. Samtidigt är det tänkt att alla ska cykla, åka kollektivtrafik och gå, helst ska man inte köpa stora saker för då kan man inte ta hem det. Så jag måste varje dag sitta och planer mitt åkande och ta bort mycket som jag inte kommer att hinna med då det mesta av tiden kommer att gå till att vänta på bussar.

Vi i Centerpartiet är övertygade om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Vi underlättar för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och miljövänligare leverne genom information, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Att kunna spara eller tjäna pengar på miljövänligt beteende och agerande är den starkaste drivkraften för en omställning till ett hållbart samhälle.

Centerpartiet har lämnat in en proposition till riksdagen  som innebär att Sverige ska nå 50 procent andel förnybar energi till 2020. Det innebär att hela samhället kommer att involveras. Inte minst hushållen kommer att vara en viktig aktör.

Propositionen innehåller exempelvis uppdrag till centrala myndigheter att utveckla informationen angående hur förnybar energi kan nyttjas på olika sätt och vilka fördelar dess användning kan medföra.

Läs mer om propositionen på regeringens hemsida.

Jiddra beskriver friåret som ännu ett steg längre bort från idén att man med hårt arbete borde kunna förtjäna välstånd och frihet.

Bloggar : anybodys place, Kent Persson

Media: SvD1, SvD2, DN, YA, VLT

Read Full Post »

Older Posts »