Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘energi’

…är ett steg i rätt riktning. Den betonar vi vikten av att svensk elförsörjning framöver inte bara vilar på kärnkraft och vattenkraft, utan även på ett tredje ben – den förnybara energin.  I och med det gör vi oss mindre beroende av en enskild källa för vår elförsörjning.

En grundbult i överenskommelse är att ett tredje ben ska utvecklas för elförsörjningen vid sidan av vattenkraft och kärnkraft. På det sättet minskar vi sårbarheten och ökar försörjningstryggheten.  Detta innebär nya möjligheter för den gröna näringen, fordonsindustrins förnyelse med grön teknikutveckling och nya spännande satsningar på förnyelsebar energi gällande sol-, vind- och vattenkraft.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

• 50 procent av Sveriges energianvändning ska bli förnybar,
• 10 procent av transportsektorn ska drivas av förnybar energi,
• energisektorn ska bli 20 procent effektivare,
• Växthusgaserna ska minskas med 40 procent, vilket motsvarar 20 miljoner ton,
• Fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030.

Det ingår också utveckling och förstärkning av elcertifikatsystemet (25 TWh till 2020), ett nytt planeringsmål för vindkraften (en tredubbling mot i dag, 30 TWh till 2020), avskaffad dubbelprövning vilket förenklar planeringen av ny vindkraft och fastställandet av ett femårigt program för energieffektivisering

Imorgon presenterar Andreas Carlgren lagrådsremissen ”ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte för kärnkraften” som är en följd och förtydligande utifrån den energi- och klimatpolitiska överenskommelsen som alliansregeringen slöt 2009. Iden fyrdubblas det ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka från dagens tre miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Reaktorägarna ska garantera denna summa. Vidare införs ett obegränsat ansvar, där reaktorägarnas alla tillgångar kan tas i anspråk.

Försörjningstrygghet, samt klimat- närings- och arbetsmarknadspolitiska faktorer ska vägas in. Bästa möjliga teknik ska användas. Enligt regeringens klimat och energiöverenskommelse ska kärnkraften och vattenkraftens andel av elförsörjningen minska till förmån för ökad andel förnybar energi.

Enligt lagrådsremissen upphävs förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Det kommer att vara möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer där det idag finns reaktorer i drift, d.v.s. i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. En förutsättning är att en ny reaktor ersätter en gammal. Det får enligt lagförslaget inte finnas fler än tio reaktorer.där ny kärnkraft kan komma att bli aktuell kan säga nej i enlighet med det kommunala vetot.

Rekomenderad läsning är Mauds artikel på Newsmill för intresserade av miljöteknik.

Share

Read Full Post »

Det ser dystert ut efter Köpenhamns fiasko. Världen kan inte komma överens för att rädda jorden. Människor oroar sig för framtiden. Men vi ät inte hjälplösa. Vi kan skapa ringar i vattnet.

Det är enkelt, roligt och lönsamt  att vara miljövän. Det är faktiskt både lätt och ekonomiskt att välja klimatsmarta alternativ. Allt som behövs är att vi tar ett beslut. Var och en av oss att bli medvetna om varje beslut vi tar i vardagen.

Klimathotet är en av de största utmaningar som vårt land har att hantera. Den tar en stor del av det mediala uppmärksamhet, med all rätt. Men vi måste gå vidare till handling. Vi är kloka att erkänna att vi inte kan hantera en fråga av en sådan kaliber och storlek själva. Vi behöver all muskelstyrka som finns i Europa. Vi behöver även ha med länder som vi inte kan uttala namnen på. Vi behöver alla för att lyckas.  Och för att göra det behöver vi ha en stark gemensam och sammanhållen miljöpolitik för hela Europa, för hela världen. Vi ska vara medvetna att vi har en lång, gropig och krokig värld. Men vi ska aldrig avvika eller ge upp.

Målet, som är en fossilfritt värld , är väldans stort och utanför räckhåll. Men vi måste börja någonstans. De styrmedlen som finns skall vara överblickbara, långsiktiga och bidra till att skapa stabila marknadsförutsättningar. Företag och konsumenter skall ges tillfälle att investera i grönare alternativ, hållbara lösningar- i en bättre framtid. Dessutom måste vi se en ökad och effektiv användning av förnybar energi.

Säker, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar energi är inte bara en viktig fråga för EU utan för hela världen.

Läs Richard Nordins artikel på GP eller på bloggen

Magnus Andersson, CUF:s nya stjärnskott bloggar om samma ämne. Kolla hans blogg

Read Full Post »

Trots vårt hårda kärnkraftsmotstånd har vi idag mer kärnkraft än någonsin. Vi är många i Centerpartiet som har ett långt och gediget engagemang i energifrågan. På sistone har vi känt många svek mot vårt engagemang och motstånd mot kärnkraften. Var är framtiden med det förnybara energin som vi jobbat för? Det ser inte ljust ut?

Men Centerpartister har inte ändrat inställningen och har inte heller gett upp eller försvagats på något sätt. Vi står fortfarande för bättre klimat och bättre miljö. Det förnybara energin sol, vind och vatten skall stå för huvuddelen av den svenska elproduktionen.

Vägen mot målet är dock krokig och gropig.  Vi måste härda ut. Vi måste vara flexibla, strategiska och drivna. Världen kommer inte att förändras för vår skull och vi kan inte förändra världen. Så vi börjar med att erkänna vår begränsning. Vi börjar gräva där vi står.

Vi är många som kämpar och därför ska vi inte stå ensamma. Vi måste enas på den frågan över parti- och landsgränser. Miljön är för viktig för att vi ska pinka revir eller vara för högfärdiga för att erkänna att vi behöver hjälp. Det är frågan som är viktig inte vi.  Vi måste göra något. NU! Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn.

Read Full Post »

Energipolitiken

I vårt århundrande pågår ett brutalt exploatering av energipolitiken i utrikespolitiska syften. Kremls kränkning av sina västliga grannars luftrum gång på gång visar klart och tydligt vem som bestämmer i energipolitiken.  Tyvärr intresset för demokratin och mänskliga rättigheter sjunker dramatiskt i takt med att olje- och gaspriset stiger och då inte bara i energirika länder utan även i importerande länder. Åtminstone hos folk i makt positioner. Hårt arbetande människor får mindre tid att ägna åt att tänka på deras medmänniskor i sämre lottade länder.

Read Full Post »