Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘äldre’

Sveriges befolkning blir allt fler. Men det som oroar regeringen är att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Denna förändring i befolkningsstruktur kommer att öka försörjningsbördan då  de som arbetar måste försörja allt fler.

Ett växande problem som behöver en lösning. A quick fix är att höja pensionsåldern. Våra pensionärer är allt mer friskare och jag , personligen, tycker att de behövs i arbetslivet de har så mycket att lära ut.  Jag tror inte att jag kan sluta jobba bara för att jag nått en viss ålder. Jag kommer att låta mitt hälsotillstånd bestämma när jag ska dra mig tillbaka.

En annan snabb lösning är att öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Detta problem har vi tillsammans med övriga Europa och därför ska vi förvänta oss konkurrens från övriga Europa om den utomeuropeiska arbetskraften. Konkurrensen förväntas bli stenhård.

En långsiktig lösning är att stimulera barnafödandet i Sverige. Det tar minst 20 år innan de nytilkomna barnen kan gå ut i arbetslivet. Arbete och ekonomi kommer före barnafödandet och det sista får vänta tills man är lite äldre och är redo att stadga sig.

Den krympande arbetsföra är ett hot mot våra företag. Arbetsgivare måste kunna bedriva sina versamheter även på sikt. Våra företag kommer  inom ett par år att brottas med personalförsörjning. Utmaningen att attrahera och behålla unga medarbetare kommer att belasta företagen.

Läs mer på SCB, EkonomiFakta, Scb om Europa,

Läs också Scb:s rapport:

” Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?”


Read Full Post »

Det är glädjande att det blir en förändring, trots att (S) politiker skyllde på andra. Men nu gör de något och det är det som är viktigast. Även om det är synd att man känner sig tvungen att gå till media innan man blir lyssnad till.

Att man behandlar äldre människor på det här sättet är för mig sannerligen främmande. För mig är äldre människor en stor resurs. Där finns kunskap och erfarenhet, där lagras livets visdom.

Regeringen har föreslagit i en lagrådsremiss en rad åtgärder för att utveckla äldreomsorgen, bland annat utökade möjligheter till valfri hemtjänst.

Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.
Vi vill utveckla äldreomsorgen och förverkliga visionen om Sverige som världens bästa land att åldras i. Äldre ska mötas med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv.Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.

Det handlar inte bara om att få bo ihop, utan också att bli respekterad och behandlad med värdighet. Att få bestämma över sitt eget liv och vad man får äta och dricka och göra. Jag , bara för att man äldre har man inte blivit mindre människa. Mänskliga rättigheter gäller oavsett åldern. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges, vilket är mycket positivt.

Det har  föreslagits även en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund som ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen.

Värdegrunden innebär att äldreomsorgens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.En sådan värdegrund i verksamheten ska tydliggöra olika aspekter såsom integritet i till exempel privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Tydligen har vi kommit till den punkten att vi behöver instifta lagar för att behandlas med respekt. Fy, vi borde skämmas!

Media: E-kuriren, E-kuriren#1, Ekuriren#2,

Read Full Post »

SVT berättar hur Eskilstuna säger nej till att Arne, 94, ska bo med sin fru. Se inslaget nedan.

Jag kräver att politikerna och tjänstemännen i Eskilstuna löser det. Jag hoppas att sossarna i Eskilstuna tar ut sina huvud ur sanden och sluta med deras anklagelser och bortförklaranden och agera för att lösa situation redan för Arne och Gunnel.

Detta är primärt en fråga för kommunerna, men när kommunerna inte alltid tar sitt ansvar bör man överväga lagstiftning med en parboendegaranti.Idag presenterar Barbro Westerholm en rapport som visar att det bara är 44 kommuner i Sverige som garanterar att äldre par kan fortsätta leva tillsammans då ene maken är i behov av ett äldreboende.

Allt tyder på att erfarenheterna från de kommuner som låter äldre par flytta gemensamt till äldreboende är goda. Det handlar inte om många par per kommun och medför därför endast marginella kostnader eller besvär för kommunen att ordna. Men för det enskilda paret handlar det om livskvaliteten och tryggheten under de sista åren i livet.

I våra

Alliansregeringen har avsatt en halv miljard kronor om året i investeringsstöd för fler äldreboenden och trygghetsboenden för äldre. Dessa pengar kan bidra till mångfald och flexibilitet i boendet för äldre. Vi anser det som angeläget att varje kommun inventerar vilka lägenheter i de äldreboenden som finns i kommunen som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. När nya äldreboenden planeras och byggs bör en del av dessa anpassas till äldre makar med olika behov och önskemål.

Antingen menar vi allvar med självbestämmanderätt för alla eller så är det bara tomma ord.

Läs mitt tidigare inlägg om valfrihet och bestämmanderätt i äldreomsorgen

Read Full Post »

Gud vad trött jag blir av stelbenta byråkratregler. Den här gången hindrar de äldre par  från att fortsätta leva tillsammans, när den ena av makarna behöver komma till ett äldreboende. Både makarna Arne och Gunnel  Kojefors och  makarna Sune och Alice Gunnlev får inte fortsätta sitt liv tillsammans, med mindre än att de flyttar långt från hemorten. . Det är naturligtvis inte värdigt. Och det är hög tid att ändra på detta.

Äldre är stora tillgångar i vårt samhälle. De måste behandlas med värdighet och vördnad. Vårt samhälle måste  vara behjälpligt och anpassat för de äldre.

Med ett långt och verksamt liv bakom sig borde äldre personer ses som viktiga resurser i samhället – som stöd och förebilder i släkten och i lokalsamhället. Men det är inte så idag. Tyvärr. I Sverige präglas åldrandet i Sverige ofta av nedsättande attityder och minskande inflytande över sitt eget liv. Centerpartiet vill istället öka de äldres självbestämmande och, där så är nödvändigt, de anhörigas inflytande. Äldre måste också betraktas som myndiga medborgare med möjlighet att påverka och välja sin omsorg efter egna behov och önskemål.

Valfrihet för äldre måste finnas såväl i arbetslivet som i boendet. Utgångspunkten är ökad makt över det egna livet. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Äldre människor ska kunna bo och få individuellt anpassad service till en överkomlig kostnad.

Äldre människor måste få rätt att själva forma sina liv. Det är nödvändigt att vi lyfter frågor om äldres livskvalitet. Äldreomsorg kan inte bara handla om en trygg omvårdnad för sjukliga äldre. Det måste också finnas utrymme för att fortsätta leva sitt liv med egna vanor, efter egna önskemål och med sin älskling.

Alliansen har tidigare uppmärksammat den här bristen och vi kommer naturligtvis att arbeta för att en värdighetsgaranti ska införas.

Media:DN, Ab, Ab#1, Ab#2,Ab#3

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Read Full Post »

Jag blir väldigt upprörd när jag läser om den fortgående vanvården i äldreomsorgen.  Svenska Dagbladet genomför just nu en granskning av äldrevården. En sådan granskning bör göras av en tillsynmyndighet som med jämna mellanrum  granskar, utvärderar och betygsätter både offentliga och privata företag inom äldrevården.

Jag kommer från en kultur som värdesätter sina äldre. Äldre förtjänar respekt och värdighet.  Äldres mänskliga rättigheter skall skyddas, försvaras och respekteras.

Det som har hänt är inte bara ett felaktigt agerande som Jonas Morian, presschef på Attendo Care, beskriver det i SvD. Det är ett omänskligt agerande. Egentligen borde det vara brottsligt att behandla en annan människa på detta och sätt. Sådana händelser inom vården borde polisanmälas i stället för Lex Sarah anmälas eller anmälas till HSAN. I dagens samhälle behandlas äldre  ovärdigt. De hanteras och förvaras som gamla trasor. Sjukt och inhumant. Jag vill se hårdare tag. Dessutom vill jag ha höga krav som ställs på personalen som också skall få kvalificerad utbildning och inte bara uppmuntras anmäla brister utan även vara skyldig att göra det.

På frågan om vad de tänker gör för att något liknande inte ska inträffa igen svarar Jonas att :

”Vi har ett väldigt noggrant värderingsarbete. ……Men samtidigt är det ju så att hur mycket man än pratar om det här så kommer det att finnas situationer då personer brister, det är tyvärr så.

Personer som inte passar i det yrket skall inte jobba med det. Det är först när man tar detta väldigt allvarligt och när personalen som ”brister”  får ta konsekvensen för sina handlingar. Central för en väl fungerande äldreomsorg är attityden hos personalen. Det finns en utbredd nonchalans mot brukaren (vårdtagaren) och dess behov. Det är vårdtagaren som är kunden och om dess behov inte tillfredställs då ska man kunna stämma företaget för kontraktsbrott. När konsekvensen av ett sådant handlande blir kännbar för personalen och företaget kommer sådant att inte råka hända igen.

Bloggar: Gullbergiana, Nora4you, Lizzies

Read Full Post »

Är det inte självklart att de äldre ska få själva bestämma hur de vill bo och vad de vill få hjälp med ?
Bara för att man har åldrats och gått i pension skall inte innebära att man blivit omyndig och någon annan skall bestämma var eller hur man ska bo. Man har slitit under stora delen av sitt liv för att man ska behålla eller erhålla denna frihet. Ingen har rätt att ta ifrån dem det. Det är endast den egna situationen som kan begränsa individens fria val.

Read Full Post »