Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Östersjön’

Igår beslöt regeringen att förbjuda fosfater i maskindiskmedel. Den 1 mrs 2008 förbjöds fosfat i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtas ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön.
Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena (föda) för växter. Så Fosfor i sig är inte något dåligt, men precis som fett för oss människor. vi behöver den i små doser. Stora doser av fett kan döda oss, inte direkt men så småningom.  I sjöar och kustvatten är fosfor vanligen det näringsämne det finns allra minst av, och därför kan för mycket av det ”goda” ge upphov till plötsliga, kraftiga algblomningar. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot Östersjön. Övergödningen gynnar trådalger och blågrönalger på bekostnad av andra vattenväxter och alger, bland annat blåstången. Då algerna bryts ned förbrukas syre, vilket orsakar syrefria, döda bottnar. Vissa blågrönalger kan producera gifter som är skadliga för djur och människor.

Fosforn i avloppsvatten från hushåll kommer huvudsakligen från urin, avföring och tvättmedel. I moderna reningsverk är reningsgraden för fosfor över 95 %, men i många länder bor en del av befolkningen i hus utan kommunal rening. Dessa hushåll utgör en ungefär sex gånger större näringsbelastning på vattendragen än de hushåll som är anslutna till reningsverk. Det är alltså särskilt viktigt att välja fosfatfria tvättmedel om man bor i hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att minska utsläppen av fosfor, minskar man behovet av rening.

Fosforn i avloppsvatten från hushåll härstammar huvudsakligen från urin, avföring och tvättmedel. I moderna reningsverk är reningsgraden för fosfor över 95 %, men i Finland bor en femtedel av befolkningen i hus utan kommunal rening. Dessa hushåll utgör en ungefär sex gånger större näringsbelastning på vattendragen än de hushåll som är anslutna till reningsverk. Det är alltså särskilt viktigt att välja fosfatfria tvättmedel om man bor i hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att minska utsläppen av fosfor, minskar man behovet av rening.av fosfor ska minska.  Genom fosfatförbudet för både tvätt- och maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till havet med drygt 20 ton, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Problemet är dock att ersättningsmedlet, Zeolit,  som används istället för fosfor är inte heller bra. Zeoliter innehåller aluminium. Zeolit avlagras i maskinen, täpper till kanalerna, och försvagar sköljningseffekten. därför har nytvättade kläder och tyger rester av tvättmedlet, som kan orsaka hudirritationer. Själva zeolitdammet är också otrevligt – och kan göra kläderna. Om zeolitdammet är farligt för hälsan eller om bara är ett renhållningsproblem, det vet man inte idag. Det återstår att se vilka miljö- och hälsoeffekter detta ämne kommer att ge upphov till om några år. När man med miljömotiv ersätter ett ämne med ett annat har man inte på förhand garantier för att inte andra olägenheter och bieffekter uppstår. Så om du  undrade varför det har blivit extra dammigt hemma nu vet du orsaken.

Hur som helst, förbudet mot fosfat i maskindiskmedel träder ikraft den 1 juli 2011. Maskindiskmedel tillverkat innan förordningen träder i kraft får säljas till och med den 31 december 2011.

Läs mer på regeringens webbplats.

media: Nsd, SydSvenskan, NK, Svt,

Annonser

Read Full Post »

Miljöminister andres Carlgren (C)planerar för ett förbud för fritidsbåtar att tömma toaletterna (latrintömning) i sjön.Omkring 80 000 fritidsbåtar berörs av ett förslag till stopp för toatömning till sjöss som gjorts av Transportstyrelsen.

Det är  märkligt att det fortfarande finns en syn att havet kan vara en dumpningsplats för allt. Förbudet måste  förenas med en utbyggnad av mottagningsstationer i hamnarna. I slutet av 2009 var det  bara  tre av Östersjöområdets 12 stora kryssningshamnar som hade kapacitet att ta emot avloppsvattnet från de stora passagerarfartygen. Varje år kommer ca 350 stora kryssare till området och gör drygt 2 100 hamnbesök. Om dessa fartyg med tusentals människor ombord dagligen göder vår Östersjön med ovälkommen gödsel så hjälper det inte situationen mycket att vi bara stoppar utsläpp från segelbåtar.

Sju sätt att rädda Östersjön enligt WWF:

  1. Förbjud all användning av fosfater av tvätt- och diskmedel
  2. Återinför skatt på kväve och fosfor i handelsgödsel och verka för skatt inom hela EU
  3. Förbjud fiske av ål tills beståndet har återhämtat sig och återställ vandringsvägar
  4. Skriv under barlastvattenkonventionen
  5. Åtgärda de miljöfarliga hot-spots som finns kvar på Helcoms list
  6. Bygg ut tillräckliga mottagningsanläggningar i hamn för kryssningsfartygens avloppsvatten
  7. Skapa ett nätverk av marina skyddade områden

Read Full Post »