Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kärnkraft’

…är ett steg i rätt riktning. Den betonar vi vikten av att svensk elförsörjning framöver inte bara vilar på kärnkraft och vattenkraft, utan även på ett tredje ben – den förnybara energin.  I och med det gör vi oss mindre beroende av en enskild källa för vår elförsörjning.

En grundbult i överenskommelse är att ett tredje ben ska utvecklas för elförsörjningen vid sidan av vattenkraft och kärnkraft. På det sättet minskar vi sårbarheten och ökar försörjningstryggheten.  Detta innebär nya möjligheter för den gröna näringen, fordonsindustrins förnyelse med grön teknikutveckling och nya spännande satsningar på förnyelsebar energi gällande sol-, vind- och vattenkraft.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

• 50 procent av Sveriges energianvändning ska bli förnybar,
• 10 procent av transportsektorn ska drivas av förnybar energi,
• energisektorn ska bli 20 procent effektivare,
• Växthusgaserna ska minskas med 40 procent, vilket motsvarar 20 miljoner ton,
• Fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030.

Det ingår också utveckling och förstärkning av elcertifikatsystemet (25 TWh till 2020), ett nytt planeringsmål för vindkraften (en tredubbling mot i dag, 30 TWh till 2020), avskaffad dubbelprövning vilket förenklar planeringen av ny vindkraft och fastställandet av ett femårigt program för energieffektivisering

Imorgon presenterar Andreas Carlgren lagrådsremissen ”ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte för kärnkraften” som är en följd och förtydligande utifrån den energi- och klimatpolitiska överenskommelsen som alliansregeringen slöt 2009. Iden fyrdubblas det ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka från dagens tre miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Reaktorägarna ska garantera denna summa. Vidare införs ett obegränsat ansvar, där reaktorägarnas alla tillgångar kan tas i anspråk.

Försörjningstrygghet, samt klimat- närings- och arbetsmarknadspolitiska faktorer ska vägas in. Bästa möjliga teknik ska användas. Enligt regeringens klimat och energiöverenskommelse ska kärnkraften och vattenkraftens andel av elförsörjningen minska till förmån för ökad andel förnybar energi.

Enligt lagrådsremissen upphävs förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Det kommer att vara möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer där det idag finns reaktorer i drift, d.v.s. i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. En förutsättning är att en ny reaktor ersätter en gammal. Det får enligt lagförslaget inte finnas fler än tio reaktorer.där ny kärnkraft kan komma att bli aktuell kan säga nej i enlighet med det kommunala vetot.

Rekomenderad läsning är Mauds artikel på Newsmill för intresserade av miljöteknik.

Share

Read Full Post »

Kristallkula

(bilden är tagen från DN Montage: Arne Jönsson)

Som Magnus Andersson påpekar på sin blogg handlar valet mer eller mindre om statsministers kandidater.  man vill skall bilda regering än något annat. Anledning till denna utveckling, på gott eller ont, är att det är först nu vi har fått två tydliga block. Risken är stor att små partier får ge med sig. I den kampen vinner Fredrik Reinfeldt lätt  mot Mona Sahlin. Han har  trovärdighet, säkerhet, är dessutom trygg, ansvarsfull, tydlig och bra på att hålla ihop regeringsalternativet. Inte ens bland sina egna kan Mona Sahlin hitta stöd. Men det är inte bara därför vi kommer att vinna valet i år. Förutom att vi har bästa politiken och att vi är de enda som har en politik som blickar framåt och satsar på tillväxt och livskvalité. Så är det så att de  rögrönas sk överenskommelse är byggd på skakig grund och därför är inte godkänd för statlig användning.  Jag finner väldigt märkligt att ett parti som brinner för förnybar energi och hållbar utveckling bildar ett block med det icke-förnybara vänstern och socialdemokratiska icke-hållbara och bakåtsträvande politik. Vänsterpolitiken  är som kärnkraften. Den måste bort, bort, bort.

Media: DN, Svd 1,2 och 3

P.S. Vi måste bryta beroende förhållandet till kärnkraften och till vänsterpolitiken. Både  kan verka starka och har pålitliga men har definitiva, oåterkalleliga horribla konsekvenser och förfärlig åverkan på framtiden.

Share

Read Full Post »

Trots vårt hårda kärnkraftsmotstånd har vi idag mer kärnkraft än någonsin. Vi är många i Centerpartiet som har ett långt och gediget engagemang i energifrågan. På sistone har vi känt många svek mot vårt engagemang och motstånd mot kärnkraften. Var är framtiden med det förnybara energin som vi jobbat för? Det ser inte ljust ut?

Men Centerpartister har inte ändrat inställningen och har inte heller gett upp eller försvagats på något sätt. Vi står fortfarande för bättre klimat och bättre miljö. Det förnybara energin sol, vind och vatten skall stå för huvuddelen av den svenska elproduktionen.

Vägen mot målet är dock krokig och gropig.  Vi måste härda ut. Vi måste vara flexibla, strategiska och drivna. Världen kommer inte att förändras för vår skull och vi kan inte förändra världen. Så vi börjar med att erkänna vår begränsning. Vi börjar gräva där vi står.

Vi är många som kämpar och därför ska vi inte stå ensamma. Vi måste enas på den frågan över parti- och landsgränser. Miljön är för viktig för att vi ska pinka revir eller vara för högfärdiga för att erkänna att vi behöver hjälp. Det är frågan som är viktig inte vi.  Vi måste göra något. NU! Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn.

Read Full Post »

Det har länge varit allmänt känt att Vattenfalls skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka i Tyskland gällde för det tyska bolaget. Men det var först vid Vattenfalls omorganisation, som det beslutades om i mars 2008, som det nu visat sig att hela koncernen blev skadeståndsansvarig.

Det är följderna av denna omorganisation som ägaren varit kritisk mot att man inte informerades om. Följderna av omorganisationen uppdagades när Näringsdepartementet våren 2009 i samband med bolagets strategigenomgång började ställa frågor kring Vattenfalls skadeståndsansvar vid kärnkraftsverk i Tyskland.

Redan då förstod departementet att det sannolikt var så att man hade obegränsat skadeståndsansvar. Eftersom Vattenfall är ett mycket stort bolag är det dock juridiskt komplext att ge ett entydigt svar i ansvarsfrågan.

Det var därför först för några veckor sedan, i början av oktober, som departementet fick den kompletta bekräftelsen från bolaget att Vattenfall AB bär det fulla skadeståndsansvaret.

Medierna och oppositionen  har hävdat att Maud Olofsson kommit med olika besked om när hon fick informationen om Vattenfalls skadeståndsansvar. Mauds intervju med TV4 som gjordes torsdagen den 12 november 2009, och som var den första intervjun i ämnet, hör du att Maud säger samma sak där som hon gjorde i söndagens Agenda.

Det är viktigt att de bolag som driver kärnkraftsverksamhet tar ansvar för eventuella kärnkraftsolyckor. Reaktorägarnas ansvar för kärnkraftens risker behöver kraftigt skärpas och tydliggöras. Den som har ansvar för en verksamhet ska också svara för miljökostnader. Centerpartiet vill anpassa den nationella lagstiftningen till att uppfylla Pariskonventionens krav för skadeståndsansvar. Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet, M2008:05 föreslår att reaktorägarna därmed ska stå för en säkerhet enligt konventionens högsta nationella belopp på 1200 miljoner euro.

Men den fråga som vi måste ställa oss är om det är rimligt att ett bolag som ägs av svenska folket ska ta den risken.

Vad Näringsdepartementet framför allt har vänt sig mot är att bolaget har ingått förpliktelser utan att ha stämt av det med ägaren. Det var först när ägaren började ställa frågor kring skadeståndsansvaret som det blev klarlagt.  Att ledning och styrelse inte förstod alla konsekvenser som följde av den förändring av bolagstrukturen (som resulterade i det fulla skadeståndsansvaret) har också bekräftats av Vattenfalls Vd Lars G Josefsson i P1 morgon.

Det är också viktigt att komma ihåg att frågan om skadeståndsansvar borde ha utretts redan när Vattenfall förvärvade de tyska kärnkraftverken 2000-2002 under den socialdemokratiska regeringen.

Vattenfall är ett av Europas största energibolag. Det gör att arbetet med att ta fram nya ägardirektiv är mycket omfattande. Vattenfall är också verksamt i en bransch som påverkas starkt av politiska beslut. Viktiga delar i ramen för Vattenfalls strategi är därför såväl den europeiska som den svenska riktningen på energipolitiken. Dessa blev klara först under vintern.

Som en del i arbetet med den nya strategin och de nya direktiven presenterade statssekreterare Ola Alterå redan på Vattenfalls stämma den 29 april tidigare i år bolagets framtida prioriteringar.

Vattenfall ska fokusera på:

•        Att konsolidera och öka värdeskapandet

•        Vara en aktör i den gröna omställningen av energisystemet

•        Att systematiskt fokusera på att stärka varumärket

Det är också den prioritering som bolaget nu själva säger att de arbetar efter.

Enligt planerna kommer regeringen under riksdagsåret 09/10 att lägga fram en proposition till riksdagen med såväl prioriteringarna som de nödvändiga förändringarna i bolagsordningen som är en följd av dessa prioriteringar.

Det är bolagets ledning och styrelse som ansvarar för den operativa verksamheten. Ägaren (staten) styr bolaget framför allt genom att tillsätta styrelsen samt att ge tydliga besked om bolagets riktning. Det har Näringsdepartementet också gjort. Ägaren ska och bör inte vara inblandad i de konkreta verksamhetsbesluten, såvida de inte är av avgörande strategisk betydelse.

(källa centerpartiet)

Read Full Post »