Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Jobb och arbetsliv’ Category

Centerpartiet presenterar en rapport med 17 förslag för ökat nyföretagande.

Att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska klara av de utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning och ökande internationell konkurrens.

För att de nya jobben ska skapas måste skatter, lagar och regler vara utformade så att de möjliggör och underlättar för dem som vill starta och driva företag.

Jag säger så här:

– Vi behöver få till ett ökat nyföretagande i Sverige, inte minst i de kommuner som är beroende av ett eller flera stora företag som Eskilstuna. Sådana kommuner är väldigt sårbara om det händer något till dessa företag. Under 2009 startades 476 nya företag i Eskilstuna som sysselsatte 775 personer.  Vi kan göra bättre, mycket bättre. Eskilstuna har stor potential  att bli en småföretagarkommun. Vi måste ta oss tillbaka till det Eskilstuna var från början, en fristad för företag.

– Det behöver bli ännu enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Reglerna måste bli färre och enklare och skatter behöver sänkas så att fler företag startas och fler jobb skapas.

– Förslagen i rapporten ska uppmuntra och underlätta så att fler människor väljer att starta företag och därigenom skapa jobb. Såhär vill vi ge drömmen en chans!

– Under 2009 startades  1499 nya företag i S ödermanland. Centerpartiet vill ge fler drömmar en chans och vår målsättning är att  5 000 nya företag ska startas i Södermanland år 2014.

– Södermanland har  enorma  förutsättningar att bli ett starkt tillväxtlän och näringsrik grogrund för alla goda idéer som vi bär på!

Rapporten ”Ge drömmen om det egna företaget en chans” finnas att hämta här.

Media: E24, DN, SvtSvt,

Read Full Post »

Det är ingen strid om att att trygghetssystemen ska omfatta alla och se till så att alla får samma förutsättningar. I den fråga tycker alla riksdagspartier lika. Märkligt nog har Sverige däremot en arbetslöshetsförsäkring som inte är obligatorisk, även om den till två tredjedelar är skattefinansierad och åtminstone teoretiskt följer inkomstbortfallsprincipen.

Historiskt har A-kassorna varit en del av fackföreningarna. Denna  Koppling gynnade fackföreningarna genom att öka organisationsgraden. Det gynnade också Socialdemokraterna. Alla medlemmar i LO-förbunden blev tvångsanslutna till Partiet. De osunda banden mellan LO och S har på sistone försvagats men består visserligen.

Idag är det lite annorlunda då ett stort andel arbetare är medlemmar i andra än LO-anslutna fackföreningar, sådana som är politiskt oberoende och enbart sysslar med fackliga frågor. LO-medlemmarna blir inte heller längre S-medlemmar med automatik, de bara tvingas att vara med och finansiera Socialdemokraterna.

Men det har också lett till att arbetslöshetsförsäkring är undermålig. Taket är för lågt satt. Bara en av tio får ut de utlovade 80 procenten i ersättning. Vi har fått många tilläggsförsäkringar  och dessvärre höjda avgifter som har prövat solidariteten. Eftersom försäkringen är frivillig har naturligtvis alla de som inte anser sig ha behov av en försäkring lämnat. En miljon arbetstagare står i dag utanför a-kassorna.

Jag tycker att det det är självklart att  trygghetssystemen omfattar alla. Och för att det ska vara möjligt måste den vara offentligt finansierade och ge likvärdigt skydd åt alla.

Det är på tiden att ändra arbetslöshetsförsäkringen. Det borde väl vi vara eniga om som vi är eniga om att det amerikanska sjukförsäkringssystemet behövde ändras.

Read Full Post »

Ungdomars företag har samma möjligheter som äldres. Det handlar om människors drivkrafter, initiativförmåga och kreativitet.

De stöter också på samma problem som de äldres. Därför regelförenklingar som gör det lättare att starta företag gynnar också ungdomar. under mandatperioden har regeringen med centerpartiet som pådrivare och initiativtagare genomfört cirka 172 åtgärder och insatser som gör det lättare att starta företag eller om man redan har ett att växa. Det är i nya och växande företag  jobbtillfällen skapas. regeringen har också satsat på forskning och innovationer och riktat åtgärder som en del av strategi för att uppmuntra det entreprenöriella tänket.  Regeringen stödjer UF, Transfer och snilleblixtarna och satsar på innovationsmiljöer för unga.

Vi behöver fler entreprenörer, helst gröna sådana. Men alla är välkomna.

Read Full Post »

Från första april förenklas reglerna i semesterlagen. Bland annat införs en ny ny kompletterande regel för att beräkna semesterlön sammalöneregel och en förenklad variant av procentregeln.Även i beräkningen av sparad semester genomförs rejäla förändring.

Sammalöneregel bygger på att en anställd under semestern ska ha sin vanliga lön (även fasta lönetillägg) + ett tillägg med 0,43% av månadslönen (eller 1,82% av veckolönen) inklusive fasta lönetillägg per semesterdag. har de anställda rörliga lönedelar (tex övertidsersättning, provision, eller ob-tillägg) ska semesterlönen för dessa delar beräknas med 12%. Beräkningen görs på de sammanlagda rörliga lönedelarna som utbetalas under semesteråret.

Har den anställda en lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och den rörliga delen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under semesteråret ska semesterlönen beräknas enligt procentregeln. Det beror på att den anställde annars skulle riskera att få en mycket lägre lön under semesterledigheten än när han arbetar.

Utbetalningen av den rörliga semesterlönen ska göras senast en månad efter semesterårets utgång. Observera att semesterlön för de rörliga lönedelarna baseras på den rörliga lön som betalats under semesteråret.Sammalöneregeln ska fungera som en huvudregel för de som har fast lön beräknad per vecka eller längre tid (t ex månadslön).Det finns dock en hel del undantag, se procentregeln nedan.

En förenklad version av procentregeln (12% av semesterlöneunderlaget) blir kvar. Arbetsgivaren kan alltid välja att använda sig av procentregeln och den ska alltid användas  när en anställd har mer komplicerade frånvaro-mönster, har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänadeåret och semestertillfället samt när den anställde har frånvaro som inte är semesterlönegrundad.

Den ska också användas när en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret.Även beräkningen vid procentregeln förenklas. En förenkling är att dagsinkomsten vid semesterlönegrundande frånvaro motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha haft om han arbetat i normal omfattning. Med normal omfattning menas den anställdes vanliga arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för en frånvarodag som är semesterlönegrundande motsvaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.
Den ska också användas när en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret. Även beräkningen vid procentregeln förenklas. En förenkling är att dagsinkomsten vid semesterlönegrundande frånvaro motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha haft om han arbetat i normal omfattning. Med normal omfattning menas den anställdes vanliga arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för en frånvarodag som är semesterlönegrundande motsvaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.
Semesterlönen för sparade dagar ska inte ingå i semesterlöneunderlaget vid beräkning av semesterlönen.
Den särskilda beräkningsgrunden för sparad semester slopas. På så sätt behandlas all semester på samma sätt och det blir en enklare hantering. Sparad semester ska behandlas på samma sätt som vanlig semesterlön. De uttagna dagarna ska anses intjänade under det närmast föregående intjänandeåret.
Oavbruten frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada ska ge rätt till semesterintjänande under max ett helt intjänandeår (enligt dagens regler är det max två helaintjänandeår). Mer än 14 dagars avbrott i frånvaron krävs för att den ska räknas som bruten.
Anställda med mycket korta anställningar får rätt till semesterledighet. Presumtionen att semesterersättning ingår i lönen vid vissa kortare anställningar slopas. Det blir däremot möjligt att avtala bort rätten till semesterledighet vid anställningar som varar högst 3 månader. Om de betalda semesterdagarna till den anställde inte har kunnat läggas ut på grund av att den anställde har varit frånvarande kan de under vissa förutsättningar betalas ut i pengar. Det gäller dagar som inte har sparats enligt bestämmelserna om sparad semester. Det finns dock en begränsning som innebär att den anställde vid ingången av det nya semesteråret ska ha 25 dagar (eller så många som har tjänats in). Det innebär att de överskjutande dagarna kan betalas ut i pengar.
Särregleringen för okontrollerade och hemarbetande anställda avskaffas och dessa får rätt till semester på samma sätt som andra anställda.
Om det innan en anställning upphör står klart att den anställde kommer att få en ny anställning (i nära anslutning, högst ett par veckor) hos samme arbetsgivare, ska den anställde kunna välja att se detta som en enda sammanhängande anställning när det gäller semester. Den anställde ska dock kunna välja om han hellre vill att pengarna betalasut direkt som semesterersättning.
Källa: Semester och Sjukfrånvaro- handbok för arbetsgivare.

Read Full Post »

Arbetslösheten är ett av de största problemen i vår tid. Idag finns hundratusentals människor som vill arbeta, men inte får.  Enligt en utredning som utfördes 2006 tillsätts över 90 % av de nytillsatta platserna utan Arbetsförmedlingens direkta medverkan.

En fungerande arbetsförmedling är viktig för att arbetslösa snabbt ska hitta ett jobb som passar dem. Centerpartiet vill att det ska finnas privata arbetsförmedlingar och att arbetsförmedlare ska kunna få en bonus när de förmedlar jobb.

Centerpartiet sätter individen i centrum. Därför vill vi införa en jobbpeng som följer den arbetssökande. De som bedöms ha större behov ska få en större peng. Pengarna kommer att betalas ut stegvis, en del när den arbetssökande har fått ett jobb och en del när denne haft sitt arbete i ett år. Detta för att ha huvudfokus på långvariga arbeten.  Då enda sättet att tjäna pengar i vårt system är att förmedla jobb. Den som inte förmedlar tillräckligt många jobb får helt enkelt inga pengar. Genom en sådan reform kan vi få betydligt bättre fart på förmedlingen av jobb än idag.

En mångfald av olika fristående aktörer gynnar de arbetssökande. Det kan handla om både kommersiella och ideella aktörer, såsom fackföreningar, utbildningsföretag eller bemanningsföretag. Med privata arbetsförmedlare skapas möjligheter för specialisering för att möta olika människors behov. Någon skaffar sig kompetens och bygger upp nätverk som passar långtidsarbetslösa. En annan blir specialist på ungdomars situation och behov.

Den offentliga arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis att spela en betydande roll. Arbetsförmedlingen är en myndighet och bör få i uppgift att bedöma ersättningar och jobbpengens storlek, betala för de tjänster som de arbetssökande väljer, upphandla tjänster och kontrollera de privata aktörernas kvalitet. På så sätt skiljer vi helt mellan myndighetsutövningen och förmedlingen.

Media: Folket

Read Full Post »

maud15 by centerbilder

I helgen ägde Centerpartiets kommundagar 2010 rum på Gothia Towers/Svenska Mässan i Göteborg. Maud Olofsson intervjuades i Sveriges Radio P1 av Tomas Ramberg om den ekonomiska krisen, pensionerna, konjunkturen och Saab affären.

” Sverige är ett litet exportberoende land och vår ekonomi påverkas starkt av vad som händer globalt.”

”Pensionerna följer den ekonomiska tillväxten därför gynnar det pensionärerna ju fler som jobbar.”

Centerpartiet vill göra det lättare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Read Full Post »

Hittills är det inte klart men jag tror att det är på väg åt rätt håll. Allt måste falla på plats. Jag har all förtroende för Maud att kunna ro detta i hamn på de bästa möjliga villkoren. Det är inte hemligt eller chockerande för någon att Sossarna och vänsterpartiet har använt SAAB i deras valkampanj. De ville att staten ska äga SAAB och de har kritiserat Maud för att vägra bestämt tanken av ett statligt ägt företag, i synnerhet biltillverknings företag. Visst, man kan säga och påstå mycket när man i oppositionen. Man kommer inte stå till svars för sina åsikter och kommentarer.

Jag har aldrig tvivlat på att Maud kan sköta detta på bästa sätt.  Staten skall inte äga företag. Staten skall inte heller konkurrera med andra företag. Om ett företag som SAAB är inte attraktiva för marknaden är den inte värt att ha. Så enkelt är det. Men det är upp till marknaden att bestämma. Jag hoppas bara att den nya ägaren ser potentialen i företaget.

Det har varit en lång resa för Saab och en orolig tid för anställda och underleverantörer. Jag hoppas att allt detta är över nu och att SAAB kan börja på en ny sida. Det återstår att återbygga varumärket och en aggressivare marknadsföring för att öka försäljningssiffrorna. Kanske satsa på elbilar.

Det är bara att hålla tummarna.Det är så många familjer  som är beroende av att SAAB fortlever.

Affären är inte klar än.

Media: SVDSVD igen, Ny TeknikSydsvenskanAftonbladet , Aftonbladet igen DN,GP,

Johan Hedin: Is i centermagar ger Saab förutsättningar.

Magnus Andersson: Sahlin ville köpa Saab, nu gjorde Spyker det istället.

Per Ankesjö: Oj, nu rök en valfråga för Mona Sahlin.

Andreas Bjerke: Tystnar kritikerna?

Oscar Fredriksson: Nya elbilar från Spyker/SAAB?

Andra som bloggat om händelsen: Olah Örtengren,   Annakria, Jinge,

Andra bloggar om 

Read Full Post »

Jag är inte den enda svensk som sörjer  SAAB. Vi är Säkert många. Värre är det för de som förlorat sitt arbete i företaget. Nyheten om SAAB:s bortgång kom att göra en dystert år till ett nattsvart ett. Men efter mörkret kommer ljuset.

Vi visste alla att SAAB låg i dödsbädden, döende. Men vi hoppades att den skulle komma ur krisen, överleva den. Politiken kan inte göra något när ägarna har misskött den. Maud släppte all politisk korrekthet och svarat ärligt:

”Vi har inte det kunnande och inte pengarna” och då menar hon för att Staten skulle gå in i SAAB. Inte heller fanns det något folkligt stöd för att ösa in miljoner av skattebetalarnas medel. Regeringen har gjort vad den kunnat för att underlätta ett köp av SAAB. De har till och med kunnat tänka sig att erbjuda lånegarantier.

Men precis som alltid när man förlorar något som betyder så mycket är man snabb på att peka finger och skylla ifrån sig. Vi är alla oskyldiga till det som har hänt. Det är kanske en del av utvecklingen.

Vi ska dock inte glömma bort det som vi har kvar och det är faktiskt de som har gjort SAAB till det den var. Det är människorna bakom SAAB. De  sitter inne med stora kunskaper. Det är en ännu större förlust om vi inta tar tillvara denna skatt. Eller hur??

Read Full Post »

kölmklnkj Regeringen planerar en radikal förändring av reglerna för sjukförsäkring och föräldrarpenning.

Enligt förslaget skall ersättningen baseras på de intjänade månaderna istället för den förväntade inkomsten.

Studenter och andra nya på jobbet som tex nya företagare riskerar att missa mycket pengar när de blir sjuka. Om det skriver DN och SvD som återger planer från regeringskansliet.

Vad är det egentliga syftet med detta förslag? Ska man beräkna den social/egna avgiften också på den historiska inkomsten eller den aktuella? Ska man kompenseras i slutet av året för den missade ersättningen? Ok, ska man inte få större ersättning än den berättigade och man ska heller inte få mindre.

Fler företagare kommer att välja AB som företagsform för att man kan ta ut lön från första månaden, det kan man inte i enskilda företag. Hur ska man beräkna den historiska inkomsten där.

Ska detta motverka sjukskrivningar, bota sjuka och stärka immunförsvaret?? Tror regeringen verkligen att  detta kommer att få folk att jobba mer? när de är sjuka?

Om det de vill så är det redan så, att alltfler arbetar fast de är sjuka för att inte förlora inkomsten

pga karensdagar och den låga ersättningsnivån (80%). Denna nya reform gör förmodligen att fler kommer att vara kvar på jobbet trots att dem är sjuka eftersom sjukförsäkringen blir nästan obefintlig för en nyföretagare eller nyanställd under det första året på jobbet.

Hur blir det när ens barn är sjuka? Ska man låta den som har högst historisk inkomst stanna hemma med barnen?

Jobblinje med all ära, men till vilket pris?

Read Full Post »

Kan någon säga mig varför bolagen är så tveksamma inför att ta emot praktikanter. Arbetsgivarna tverkar inför att  ta emot arbetskraft trots att det görs utan någon kostnad. Jag vet att ta emot praktikanten kan innebära mycket jobb från arbetsgivarens sida.  Men det kan också vara en resur, en extra tillgång. 

Problemet är , tror jag, att vissa praktikanter vill inte ens jobba, de visar inget engagemang och är mer som en börda. Arbetsgivaren som har haft en sådan erfarenhet funderar länge innan han gör om det.

En praktikplats kan göra mycket för den arbetssökande. Den ger förutom ren erfarenhet, ett nytt nätverk. Den ska givetvis inte användas som ett alternativ för löneanställd.

Det påstås att allt fler arbetsgivare använder praktikanter och bidragsanställda som vanlig arbetskraft. Medans vi vet att i Eskilstuna går det inte att få en praktik plats. Jag är själv företagare och sitter i Företagarnas styrelse och vet hur arbetsgivarna (åtminstone i mindre företag) resonerar. Det kan hända att en praktikant används istället för löneanställd, men för många soloföretag som inte törs ta steget till anställning är detta ett sätt att prova och många gånger växer företaget, får större uppdrag och praktikanten behåller jobbet och blir en löneanställd.

Många andra vågar starta eget för att de vet att under den första tiden kan de få stöd och hjälp från arbetsförmedling i formav praktikanter, löne bidrag. Dessa företag kommer inte att stänga igen när dessa återgärder inte kvarstår utan kommer självklart att anställa.

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att följa upp och erbjuda stöd till både parter. De behöver också  få bättre kontakt med företagen för att veta vilka behov dessa företag har och erbjuda hjälp innan företagen själva förstår det. Det vore något, eller hur?

Read Full Post »

Older Posts »