Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘entreprenörskap’

Småföretag, entreprenörer och entreprenörskap har den senaste tiden stått i centrum för den svenska tillväxtdebatten. Däremot ägnar vi förhållandevis litet intresse åt hur entreprenöriella de existerande företagen och organisationer egentligen är. Entreprenörens roll har därför ofta varit liktydigt med företagaren/ägaren och dennes agerande, samtidigt som den anställde entreprenören tilldragit sig mindre intresse. Entreprenörskap inom ett befintligt företag har fått ett namn Intraprenörkap, förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter vilket är nödvändigt för att skapa förnyelse inom alla arbetsområden i samhället. Med Dr. Efrem Araia har det fått ett ansikte också.

Dr. Efrem Araia, Chef på ÖNH kliniken, är ett bevis på att entreprenörskap är ett förhållningssätt som inte är  bara förbehållet företagare. Efrem har visat att oavsett arbetsplats, bransch och befattning kan en entreprenör göra skillnad.  Efrem är dessutom en karismatisk ledargestalt utrustad med en tydlig vision, god förmåga att kommunicera och personlig mognad. Vi hoppas att denna uppmärksammelse kommer att bidra till att stärka förnyelse arbetet, odla blicken för och förmåga till att tillvarata intraprenöriella initiativ som växer fram mellan medarbetare.

Read Full Post »

Dagens ungdomar är streetsmarta, teknisktkunniga, kreativa och orädda. De kan bli historiens bästa entreprenörer. Men enligt Entreprenörskapsbarometern är endast fyra procent av de sysselsatta mellan 18-30 år var företagare år 2008, samtidigt som 40 procent vilja vara det. Det visar tydligt att något är på tok.

När man tittar på andra länder inom EU, upptäcker man att Holland har lägst arbetslöshet i EU, även bland ungdomar. Om vi jämför det med  Sveriges ungdomsarbetslöshets höga siffror (ja rent av hysteriskt höga) får vi en skrämmande bild. Vi måste handla nu (egentligen vi borde handlat för 10 år sedan, men bättre sent än aldrig). Vi behöver långsiktigt arbete för att bryta den negativa trend vi har i Sverige oavsett konjunktur. Ungdomarna i Sverige behöver ekonomisk stimulans för att våga ta steget. De behöver också trygghet som värderas högt bland våra ungdomar.

Centerns satsningar för ett bättre företagsklimat med sänkta egenavgifter, arbetsgivaravgifter och minskat regelkrångel och en förbättrade attityd mot företagande kommer självklart att gynnar i högsta grad unga människor. Att startkapitalet för att starta aktiebolag sänkts från 100 000 till 50 000 kr och revisionsplikten är slopad gör det enklare för unga människor att ta steget till eget företagande.

Vi behöver fler unga företagare och vi måste ge stöd för de ska överleva.

Läs Annie Johanssons debattartikel om en större flexibilitet på arbetsmarknaden, avstampsjobb, lägre ingångslöner, lärlingsjobb. Det som vi har framför oss är ett målmedvetet och uthålligt arbete med politiska reformer på olika områden för att göra Sverige konkurrenskraftigare. Regelförenkling och färre regler för att stimulera företagande och entreprenörskap  ska stå i fokus med utgångspunkten att de ska bidra till fler jobb och fler människor i jobb. Därför efterlyses ett brett samförstånd i samhället kring behovet att genomföra förändringar.

Det hög tid att agera, tänka framåt och tänka nytt så unga och andra får en ärlig chans till bättre tillvaro när väl konjunkturen vänder. En rättvis arbetsmarknad för alla måste ändå vara receptet.

Centerpartiet presenterar företagarpaket för unga med 4 konkreta stimulanser att lägga till de övriga stimulanser som är riktade till samtliga företagare; ett mikrolån från Almi till unga entreprenörer, startaeget-bidrag som inte bara är för arbetslösa, RIT-avdrag för fler IT-tjänstföretag och jobb samt Ung Företagsamhet till alla elever i gymnasiet.


Läs mer på Centerpartiets hemsida (+vår rapport) och min artikel på Newsmill och Expressen.

Läs också mitt inlägg om entreprenörskap i skolan, om sommarjobben, och om den positiva ökningen av nyföretagandet

Read Full Post »

Ledaren i Ekuriren igår hade rubriken: vadå utbildningsnivå?  diskuterar skola, utbildning och ekonomi. Jag håller med författaren. Skolan måste lämnas ifred och den måste kunna planera och ta beslut utan att det behöver ta så lång tid. Det är en av anledningar till att friskolorna är mer attraktiva. De har har kortare till beslut.

Vi behöver konkurrenskraftiga skolor i Eskilstuna. Man får aldrig tappa initiativkraften. Skolan måste bli mer tilltalande, närmare eleven och på dess villkor, anpassad till vår tid. Den ska skapa möjligheter och uppmuntra kreativitet och entreprenörskap. Läromiljön skall anpassa till elevgruppen. Skolan skall undvika resursfördelnings diskussioner. Skolan skall rekrytera de bästa lärarna och bästa rektorer.

Ledaren diskuterar även lärlingsplatser. Det är nog på tiden att vi erkänner att alla har inte läshuvud. Det är verkligen på tiden att  de praktiska utbildningarna värderas lika högt som de teoretiska.  Lärlingsutbildningar är ett utmärkt sätt att erhålla den kunskap som näringslivet har ropat efter. Unga måste ingå i en nära och stark relation mellan arbetskraft och arbetsmarknad. De måste få en ordentlig koppling till den lokala arbetsmarknaden. Vi måste öka antalet lärlingsplatser. Centerpartiet har länge påpekat att det är viktigt att unga kan få in en fot på arbetsmarknaden, lärlingsanställning är ett tydligt sätt att sänka trösklarna för unga genom att de kan få ett jobb till en lägre lön. Lärlingsanställning är en ny tidsbegränsad anställningsform, gymnasial lärlingsanställning.

Read Full Post »

Allt fler unga startar företag. Men inte tillräckligt mycket i jämförelse med andra europeiska länder. Många ungdomar startar företag för att de vill förvekliga sina drömmar och få utlopp för sin kreativitet.

det är mycket positivt att fler unga ser företagandet som ett självklart val. vi behöver fler företagsamma individer och växande företag för att få ökad sysselsättning och tillväxt och därmed bättre välfärd. För att inte tala om att det är nödvändigt för att vi överhuvudtaget skall överleva. Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att vi skapar ett företagsklimat och en arbetsmarknad där vi kan ta tillvara på ungas kreativitet och nytänkande.

En del startar företag för att de måste. Något som den låga konjunkturen (krisen) har bidragit till. när man inte får arbete är tröskeln till eget företagande och att skapa sitt eget jobb genom företagandet är relativt lågt.

Men en stor del vill kunna förverkliga sina drömmar. Tack vare den mot det bättre attitydsförändring till företagande som skett på sistone.

Ungdomar är mycket mer positiva till företagande idag än tidigare. Fler unga kvinnor startar företag idag. Även här märks en värderingsförskjutning. Vi ska dock inte glömma att en del kring attityderna till företagande grundläggs redan i skolan. Jag vet att Maud har initierat ett samarbete med Utbildningsdepartement kring en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Men någonstans i vägen blir det stopp. vi måste hjälpas åt. En attitydsförändring tar väldigt lång tid och den tiden har vi inte. Vakna nu!

Entreprenörskapet skall genomsyra hela utbildningsväsendet för att fler ska se företagande som ett alternativ eller ännu bättre som ett självklart val.

Read Full Post »

Ungdomars företag har samma möjligheter som äldres. Det handlar om människors drivkrafter, initiativförmåga och kreativitet.

De stöter också på samma problem som de äldres. Därför regelförenklingar som gör det lättare att starta företag gynnar också ungdomar. under mandatperioden har regeringen med centerpartiet som pådrivare och initiativtagare genomfört cirka 172 åtgärder och insatser som gör det lättare att starta företag eller om man redan har ett att växa. Det är i nya och växande företag  jobbtillfällen skapas. regeringen har också satsat på forskning och innovationer och riktat åtgärder som en del av strategi för att uppmuntra det entreprenöriella tänket.  Regeringen stödjer UF, Transfer och snilleblixtarna och satsar på innovationsmiljöer för unga.

Vi behöver fler entreprenörer, helst gröna sådana. Men alla är välkomna.

Read Full Post »

Jag tror att människan är naturligt företagsam. Den  i ett annat beteende mönster för att passa in. Entreprenörskap i skolan är ett nytt fenomen i Sverige. Det är en utmaning att hitta litteratur som tar ett helhetsgrepp. Genom samarbete och erfarenhetsutbyte mellan näringslivet och skolan kan vi skapa en bättre plattform. dessutom krävs kunskap, inlevelse och förståelse för ungas situation, utmaningar, och identitetsbyggande.

Skolan måste arbeta med samverkan skola/näringsliv, träna på att driva företag,  arrangera utställningar, uppfinna egna lösningar med mera. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om eget företagande. Det handlar om att bejaka och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Det handlar om bildning och inte bara utbildning. Det handlar om livslångt lärande. Det handlar om framtiden

Vi på Centerpartiet  arbetar för att tydligt lyfta dram entreprenörskap i skolans styrdokument samt att en strategi tas fram för att få genomslag för både det entreprenöriella och företagsamma ”tänket”.

Entreprenörskap behövs för att skapa förnyelse inom alla arbetsområden i samhället oavsett om man vill bli  företagare eller vara anställd kan man vara entreprenör om man vågar tänka nytt och jobba för att förändra attityden runt omkring  nya idéer.

Read Full Post »

Idag skulle jag presentera mina företag och mitt entreprenörskap inför en stor grupp av studievägledare. Gruppen gav en bra respons på det jag berätta. En kille i gruppen dock hade problem med mig. När jag berättade att jag sålde mitt företag för att jag och delägaren inte kunde komma överens. Han anklagade mig för att vara avhoppare så fort jag inte får min vilja fram. Jag undrar om han skulle använda samma resonemang om jag var en kille.

För mig handlar det inte om att hoppa av, utan om att gå vidare. Att lägga sin energi på det som man ser kan utvecklas. Att istället för att bråka välja självmant att dra sig tillbaka och lämna utrymme för andra. önska dem lycka till.

Tur väl att vi är olika och hanterar konflikter olika.

Read Full Post »

Older Posts »