Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘migration’

Cecilia Malmström är rätt val till jobbet. Det är också glädjande att Sverige får en tung portfölj för en gång skull. Cecilia får ta hand om inrikesfrågor, med ansvar för polis och migration och kamp mot organiserad brottslighet.  Tufft…men spännande. Jag hoppas dock att hon inte viker under press från övriga Europa för att begränsa migrationen och stänga gränserna helt. Europas invånare åldras och för att europa skall fortsätta utvecklas och välfärden bevaras behöver vi bli fler och vi behöver nya influenser.

Cecilia får också genomföra det mesta av det som tas upp i det så kallade Stockholmsprogrammet, en femårsplan för vad EU vill göra på det rättsliga området de kommande fem åren. Även här hoppas jag att hon värnar om demokratin och integriteten som vi håller väldigt högt.

Read Full Post »

Snabbare asylprocess kan försvaga rättssäkerheten.  Även om målet att effektivisera asylprocessen, uppfylla regeringens mål om maximalt sex månaders väntan på beslut för asylsökande är bra i sig, är faran för rättsäkerheten som det medför större och allvarligare.

Enligt de nya riktlinjer ska ett offentligt biträde förordnas först efter ett inledande utredningssamtal. Det kan leda till att asylsökande inte får tillräcklig med hjälp i början vilket ökar frustration och felhantering av asylmålen som i sin tur leder till att ärendet drar ut på tiden. I många fall är den asylsökande traumatiserad eller rädd och därför inte får fram sina skäl.

Men en effektivare process behöver inte alltid betyda sämre rättsäkerhet om det sköts på rätt sätt. Inga handlägare får fler ärenden än de klarar av.

En snabb och korrekt handläggning kan egentligen vara en bra garant för rättssäkerheten då  beslutet fattas i så nära tid som möjligt till den verklighet som den asylsökande åberopar.

Read Full Post »

Principen om barnens bästa finns även formuleras i utlänningens potalparagraf. där anges att vid beslut som rör barn ska hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver.Det framhålls också i lagens förarbeten att bestämmelsen skall få en meningsfull och reel innebörd i enskilda ärenden.

Barnens bästa har reducerats till en tom fras i avslagsbeslut. Man kan enkelt påstå att barnens bästa inte tillämpas alls.

för drygt tre år sedan när den nya utlänningenslagen kom, och den starkt kritiserade Utlänningsnämnden  ersattes av en domstolsprövning var syftet att öka rättsäkerheten. Den svenska asylprocessen skulle bli mer rättsäker, med barnet bästa som dominerande ledstjärna. Genom mer juridik och mindre politik skulle asylsystemet få en större legitimetet, och asylsökande en noggrannare prövning.

Utläggningslagen har blivit restriktivare och stramare. Det medför att skyddssökande människor som borde ha fått uppehållstillstånd avvisas från Sverige.

Tyvärr har vi idag en lagstiftning som lämnar stort utrymme för tolkning och en överinstans som avstår från att ge vägledning kring de avvägningar som barnets bästa aktualiserar. Därjämte är tjänstemännen verksamma i en organisation där en reglerad invandring i praktiken blir en fråga om att, mycket raskt, begränsa densamma utan hänsyn till konsekvenserna.

Vad innebär då ett värdigt och rättsäkert mottagande av asylsökande och deras barn? Vilken betydelse har, och bör barnets bästa ha, i asylprocessen?

Jag tycker att vi i Centerpartiet skall driva fram:

  • en tydligare lagstiftning där det uttryckligen anges att barnspecifika former av förföljelse kan ligga till grund för uppehållstillstånd.
  • en överinstans som aktivt resonerar kring innebörden av barnets bästa för enskilda asylsökande
  • en överinstans som är lyhörd inför underinstansernas behov av vägledning
  • Migrationsverkets ledning ska genom utbildningsinsatser, gärna i samverkan med barnläkare, flyktingadvokater och frivilligorganisationer, skapa bättre förutsättningar för handläggning att agera inom ramen för sitt handlingsutrymme.

Read Full Post »

Den enorma kritiken om bristande rättsäkerhet i asylärenden har till slut lett till en positiv förändring. Ombud som inte klarar sina uppdrag svartlistas. Tyvärr, kommer denna förändring väl sent för många människor.

Läs mer på http://www.norran.se/nyheter/norrochvasterbotten/article205445.ece

Read Full Post »