Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetsgivare’

Sveriges befolkning blir allt fler. Men det som oroar regeringen är att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Denna förändring i befolkningsstruktur kommer att öka försörjningsbördan då  de som arbetar måste försörja allt fler.

Ett växande problem som behöver en lösning. A quick fix är att höja pensionsåldern. Våra pensionärer är allt mer friskare och jag , personligen, tycker att de behövs i arbetslivet de har så mycket att lära ut.  Jag tror inte att jag kan sluta jobba bara för att jag nått en viss ålder. Jag kommer att låta mitt hälsotillstånd bestämma när jag ska dra mig tillbaka.

En annan snabb lösning är att öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Detta problem har vi tillsammans med övriga Europa och därför ska vi förvänta oss konkurrens från övriga Europa om den utomeuropeiska arbetskraften. Konkurrensen förväntas bli stenhård.

En långsiktig lösning är att stimulera barnafödandet i Sverige. Det tar minst 20 år innan de nytilkomna barnen kan gå ut i arbetslivet. Arbete och ekonomi kommer före barnafödandet och det sista får vänta tills man är lite äldre och är redo att stadga sig.

Den krympande arbetsföra är ett hot mot våra företag. Arbetsgivare måste kunna bedriva sina versamheter även på sikt. Våra företag kommer  inom ett par år att brottas med personalförsörjning. Utmaningen att attrahera och behålla unga medarbetare kommer att belasta företagen.

Läs mer på SCB, EkonomiFakta, Scb om Europa,

Läs också Scb:s rapport:

” Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?”


Read Full Post »

Från första april förenklas reglerna i semesterlagen. Bland annat införs en ny ny kompletterande regel för att beräkna semesterlön sammalöneregel och en förenklad variant av procentregeln.Även i beräkningen av sparad semester genomförs rejäla förändring.

Sammalöneregel bygger på att en anställd under semestern ska ha sin vanliga lön (även fasta lönetillägg) + ett tillägg med 0,43% av månadslönen (eller 1,82% av veckolönen) inklusive fasta lönetillägg per semesterdag. har de anställda rörliga lönedelar (tex övertidsersättning, provision, eller ob-tillägg) ska semesterlönen för dessa delar beräknas med 12%. Beräkningen görs på de sammanlagda rörliga lönedelarna som utbetalas under semesteråret.

Har den anställda en lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och den rörliga delen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under semesteråret ska semesterlönen beräknas enligt procentregeln. Det beror på att den anställde annars skulle riskera att få en mycket lägre lön under semesterledigheten än när han arbetar.

Utbetalningen av den rörliga semesterlönen ska göras senast en månad efter semesterårets utgång. Observera att semesterlön för de rörliga lönedelarna baseras på den rörliga lön som betalats under semesteråret.Sammalöneregeln ska fungera som en huvudregel för de som har fast lön beräknad per vecka eller längre tid (t ex månadslön).Det finns dock en hel del undantag, se procentregeln nedan.

En förenklad version av procentregeln (12% av semesterlöneunderlaget) blir kvar. Arbetsgivaren kan alltid välja att använda sig av procentregeln och den ska alltid användas  när en anställd har mer komplicerade frånvaro-mönster, har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänadeåret och semestertillfället samt när den anställde har frånvaro som inte är semesterlönegrundad.

Den ska också användas när en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret.Även beräkningen vid procentregeln förenklas. En förenkling är att dagsinkomsten vid semesterlönegrundande frånvaro motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha haft om han arbetat i normal omfattning. Med normal omfattning menas den anställdes vanliga arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för en frånvarodag som är semesterlönegrundande motsvaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.
Den ska också användas när en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret. Även beräkningen vid procentregeln förenklas. En förenkling är att dagsinkomsten vid semesterlönegrundande frånvaro motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha haft om han arbetat i normal omfattning. Med normal omfattning menas den anställdes vanliga arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för en frånvarodag som är semesterlönegrundande motsvaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.
Semesterlönen för sparade dagar ska inte ingå i semesterlöneunderlaget vid beräkning av semesterlönen.
Den särskilda beräkningsgrunden för sparad semester slopas. På så sätt behandlas all semester på samma sätt och det blir en enklare hantering. Sparad semester ska behandlas på samma sätt som vanlig semesterlön. De uttagna dagarna ska anses intjänade under det närmast föregående intjänandeåret.
Oavbruten frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada ska ge rätt till semesterintjänande under max ett helt intjänandeår (enligt dagens regler är det max två helaintjänandeår). Mer än 14 dagars avbrott i frånvaron krävs för att den ska räknas som bruten.
Anställda med mycket korta anställningar får rätt till semesterledighet. Presumtionen att semesterersättning ingår i lönen vid vissa kortare anställningar slopas. Det blir däremot möjligt att avtala bort rätten till semesterledighet vid anställningar som varar högst 3 månader. Om de betalda semesterdagarna till den anställde inte har kunnat läggas ut på grund av att den anställde har varit frånvarande kan de under vissa förutsättningar betalas ut i pengar. Det gäller dagar som inte har sparats enligt bestämmelserna om sparad semester. Det finns dock en begränsning som innebär att den anställde vid ingången av det nya semesteråret ska ha 25 dagar (eller så många som har tjänats in). Det innebär att de överskjutande dagarna kan betalas ut i pengar.
Särregleringen för okontrollerade och hemarbetande anställda avskaffas och dessa får rätt till semester på samma sätt som andra anställda.
Om det innan en anställning upphör står klart att den anställde kommer att få en ny anställning (i nära anslutning, högst ett par veckor) hos samme arbetsgivare, ska den anställde kunna välja att se detta som en enda sammanhängande anställning när det gäller semester. Den anställde ska dock kunna välja om han hellre vill att pengarna betalasut direkt som semesterersättning.
Källa: Semester och Sjukfrånvaro- handbok för arbetsgivare.

Read Full Post »

Kan någon säga mig varför bolagen är så tveksamma inför att ta emot praktikanter. Arbetsgivarna tverkar inför att  ta emot arbetskraft trots att det görs utan någon kostnad. Jag vet att ta emot praktikanten kan innebära mycket jobb från arbetsgivarens sida.  Men det kan också vara en resur, en extra tillgång. 

Problemet är , tror jag, att vissa praktikanter vill inte ens jobba, de visar inget engagemang och är mer som en börda. Arbetsgivaren som har haft en sådan erfarenhet funderar länge innan han gör om det.

En praktikplats kan göra mycket för den arbetssökande. Den ger förutom ren erfarenhet, ett nytt nätverk. Den ska givetvis inte användas som ett alternativ för löneanställd.

Det påstås att allt fler arbetsgivare använder praktikanter och bidragsanställda som vanlig arbetskraft. Medans vi vet att i Eskilstuna går det inte att få en praktik plats. Jag är själv företagare och sitter i Företagarnas styrelse och vet hur arbetsgivarna (åtminstone i mindre företag) resonerar. Det kan hända att en praktikant används istället för löneanställd, men för många soloföretag som inte törs ta steget till anställning är detta ett sätt att prova och många gånger växer företaget, får större uppdrag och praktikanten behåller jobbet och blir en löneanställd.

Många andra vågar starta eget för att de vet att under den första tiden kan de få stöd och hjälp från arbetsförmedling i formav praktikanter, löne bidrag. Dessa företag kommer inte att stänga igen när dessa återgärder inte kvarstår utan kommer självklart att anställa.

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att följa upp och erbjuda stöd till både parter. De behöver också  få bättre kontakt med företagen för att veta vilka behov dessa företag har och erbjuda hjälp innan företagen själva förstår det. Det vore något, eller hur?

Read Full Post »