Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sysselsättning’

Det har sagt och skrivits om ”Fler Jobb” i Eskilstuna. Majoriteten påstår att fler i jobb är en högt prioriterad fråga.

Det har gjorts en eller två åtgärder. Jag vågar påstå att det har inte gjorts tllräckligt.

Arbetslösheten ser olika ut i olika stadsdelar i Eskilstuna. De stadsdelar som har högst andel arbetslöshet är i akutbehov av satsningar och åtgärder. Det räcker inte med samverkan med företag, arbetsförmedlingen och utbildningsaktörer. Det behövs mer och det behövs nu.

Det som behövs enligt min mening är att öppna upp för möjligheter, tillhandahålla  de rätta verktygen, adekvat vägledning, lyssna på röster och idéer ifrån folk som bor i dessa områden.

Vi vet att på hög arbetslöshet, låg sysselsättning och frånvaro av ett lokalt näringsliv följer ofta uppgivenhet, förlorad självkänsla och social oro. Passiviseringspolitiken som försatt människor i i ett hjälplöst läge måste brytas. Drivkrafterna för att driva företag och anställa måste öka.  Lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna leder till att fler får jobb och att fler företag startas.

Read Full Post »

Centerpartiet presenterar en rapport med 17 förslag för ökat nyföretagande.

Att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska klara av de utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning och ökande internationell konkurrens.

För att de nya jobben ska skapas måste skatter, lagar och regler vara utformade så att de möjliggör och underlättar för dem som vill starta och driva företag.

Jag säger så här:

– Vi behöver få till ett ökat nyföretagande i Sverige, inte minst i de kommuner som är beroende av ett eller flera stora företag som Eskilstuna. Sådana kommuner är väldigt sårbara om det händer något till dessa företag. Under 2009 startades 476 nya företag i Eskilstuna som sysselsatte 775 personer.  Vi kan göra bättre, mycket bättre. Eskilstuna har stor potential  att bli en småföretagarkommun. Vi måste ta oss tillbaka till det Eskilstuna var från början, en fristad för företag.

– Det behöver bli ännu enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Reglerna måste bli färre och enklare och skatter behöver sänkas så att fler företag startas och fler jobb skapas.

– Förslagen i rapporten ska uppmuntra och underlätta så att fler människor väljer att starta företag och därigenom skapa jobb. Såhär vill vi ge drömmen en chans!

– Under 2009 startades  1499 nya företag i S ödermanland. Centerpartiet vill ge fler drömmar en chans och vår målsättning är att  5 000 nya företag ska startas i Södermanland år 2014.

– Södermanland har  enorma  förutsättningar att bli ett starkt tillväxtlän och näringsrik grogrund för alla goda idéer som vi bär på!

Rapporten ”Ge drömmen om det egna företaget en chans” finnas att hämta här.

Media: E24, DN, SvtSvt,

Read Full Post »

Det finns alltid en gestaltningskonkurrens mellan partierna. I valet 2006 handlade till exempel om arbetslösheten och utanförskap. Man kan både notera hur den frågan lyftes upp, men också hur den gestaltades. ’Det går bra för Sverige och alla ska med’ kontra ’Sverige präglas av utanförskap som kan och ska brytas’.Valet 2010 kommer att kretsa mycket kring ekonomi och sysselsättning.Inget parti drev fullt ut en professionell valkampanj under förra valrörelsen. Sverige har en av de valrörelser i Europa som är mest media styrd. Makten hos medierna ligger i redigeringsmakten. Det är därför viktigt att man är först med tolkningen av det som hänt och vad som skall hända. Medialiseringen är en trend som fortsätter. Det är något att på allvar.Det är bara att konstatera att det sker en snabb medieutveckling med sajter och debattsidor. Nätet kan dock inte mobilisera de icke-politiskt intresserade. Renodlade partisajter får inte det önskade inflytandet. Man får kombinera med andra sätt att synas på nätet och i traditionella medier. Samtal med väljarna har alltid varit viktigt, men blir även mer central. Folket har nämligen blivit alltmer fragmenterat. Väljarna ser olika saker, de har inte samma mediebild.

Många partier har en struktur som inte följer var väljarna finns. Det är fortfarande väljarnas verklighetsbild som avgör. Vad har väljarna för syn på orsakssambanden? Väljarna vill ha partier som är i rörelse, som uttrycker nyfikenhet, som uppsöker nya samhällsproblem. Det handlar om vilka partier som ser på samhällsproblemen som väljarna ser på de och vilka som har en agenda för att lösa dessa och kan förmedla det på ett konkret och tydligt sätt. Man måste nå ut med det man vill uppnå.Jag hoppas kunna se mer och mer strategiskt raffinerade och professionella kampanjmetoder nästa år. För vi kommer att se nya värderingsmönster i kommande valrörelse, med andra konfliktdimensioner, exempelvis med frågor som rör miljö och tolerans. Jag vill få en valrörelse med positiv energi. Vi kommer troligen att få längre spurtkampanjer. Det är inte så konstigt att vi går mot den typen av valrörelser, där man kan få rösta tidigt och berättar för andra vad man röstat på.

Read Full Post »