Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Semesterlag’

Från första april förenklas reglerna i semesterlagen. Bland annat införs en ny ny kompletterande regel för att beräkna semesterlön sammalöneregel och en förenklad variant av procentregeln.Även i beräkningen av sparad semester genomförs rejäla förändring.

Sammalöneregel bygger på att en anställd under semestern ska ha sin vanliga lön (även fasta lönetillägg) + ett tillägg med 0,43% av månadslönen (eller 1,82% av veckolönen) inklusive fasta lönetillägg per semesterdag. har de anställda rörliga lönedelar (tex övertidsersättning, provision, eller ob-tillägg) ska semesterlönen för dessa delar beräknas med 12%. Beräkningen görs på de sammanlagda rörliga lönedelarna som utbetalas under semesteråret.

Har den anställda en lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och den rörliga delen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under semesteråret ska semesterlönen beräknas enligt procentregeln. Det beror på att den anställde annars skulle riskera att få en mycket lägre lön under semesterledigheten än när han arbetar.

Utbetalningen av den rörliga semesterlönen ska göras senast en månad efter semesterårets utgång. Observera att semesterlön för de rörliga lönedelarna baseras på den rörliga lön som betalats under semesteråret.Sammalöneregeln ska fungera som en huvudregel för de som har fast lön beräknad per vecka eller längre tid (t ex månadslön).Det finns dock en hel del undantag, se procentregeln nedan.

En förenklad version av procentregeln (12% av semesterlöneunderlaget) blir kvar. Arbetsgivaren kan alltid välja att använda sig av procentregeln och den ska alltid användas  när en anställd har mer komplicerade frånvaro-mönster, har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänadeåret och semestertillfället samt när den anställde har frånvaro som inte är semesterlönegrundad.

Den ska också användas när en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret.Även beräkningen vid procentregeln förenklas. En förenkling är att dagsinkomsten vid semesterlönegrundande frånvaro motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha haft om han arbetat i normal omfattning. Med normal omfattning menas den anställdes vanliga arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för en frånvarodag som är semesterlönegrundande motsvaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.
Den ska också användas när en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret. Även beräkningen vid procentregeln förenklas. En förenkling är att dagsinkomsten vid semesterlönegrundande frånvaro motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha haft om han arbetat i normal omfattning. Med normal omfattning menas den anställdes vanliga arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för en frånvarodag som är semesterlönegrundande motsvaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.
Semesterlönen för sparade dagar ska inte ingå i semesterlöneunderlaget vid beräkning av semesterlönen.
Den särskilda beräkningsgrunden för sparad semester slopas. På så sätt behandlas all semester på samma sätt och det blir en enklare hantering. Sparad semester ska behandlas på samma sätt som vanlig semesterlön. De uttagna dagarna ska anses intjänade under det närmast föregående intjänandeåret.
Oavbruten frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada ska ge rätt till semesterintjänande under max ett helt intjänandeår (enligt dagens regler är det max två helaintjänandeår). Mer än 14 dagars avbrott i frånvaron krävs för att den ska räknas som bruten.
Anställda med mycket korta anställningar får rätt till semesterledighet. Presumtionen att semesterersättning ingår i lönen vid vissa kortare anställningar slopas. Det blir däremot möjligt att avtala bort rätten till semesterledighet vid anställningar som varar högst 3 månader. Om de betalda semesterdagarna till den anställde inte har kunnat läggas ut på grund av att den anställde har varit frånvarande kan de under vissa förutsättningar betalas ut i pengar. Det gäller dagar som inte har sparats enligt bestämmelserna om sparad semester. Det finns dock en begränsning som innebär att den anställde vid ingången av det nya semesteråret ska ha 25 dagar (eller så många som har tjänats in). Det innebär att de överskjutande dagarna kan betalas ut i pengar.
Särregleringen för okontrollerade och hemarbetande anställda avskaffas och dessa får rätt till semester på samma sätt som andra anställda.
Om det innan en anställning upphör står klart att den anställde kommer att få en ny anställning (i nära anslutning, högst ett par veckor) hos samme arbetsgivare, ska den anställde kunna välja att se detta som en enda sammanhängande anställning när det gäller semester. Den anställde ska dock kunna välja om han hellre vill att pengarna betalasut direkt som semesterersättning.
Källa: Semester och Sjukfrånvaro- handbok för arbetsgivare.

Read Full Post »