Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljö’

Regeringen har lagt förslag om en ny plan- och bygglag. Förslaget överlämnades till riksdagen i mars 2010. Riksdagen kommer att debattera frågan samt fatta beslut 21 juni 2010.  Lagen avses träda i kraft den 2 maj 2011.
Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor. Syftet är att stärka den enskildes rätt. Den som söker om bygglov kan stå inför sitt livs investering eller sina drömmars projekt och ska veta att kommunen inom 10 veckor ska ge besked.  Bland de viktigaste förändringarna är att kontrollen av byggandet stärks, miljöhänsynen i planeringsarbetet tydliggörs, tillgången till grönområden för boende säkerställs och tillgängligheten till byggnader förbättras för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Det tydligare klimat- och miljöarbetet märks bland annat i att miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbetet. En viktig del för VA-sidan är att kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.
media. Svt
Annonser

Read Full Post »

…är ett steg i rätt riktning. Den betonar vi vikten av att svensk elförsörjning framöver inte bara vilar på kärnkraft och vattenkraft, utan även på ett tredje ben – den förnybara energin.  I och med det gör vi oss mindre beroende av en enskild källa för vår elförsörjning.

En grundbult i överenskommelse är att ett tredje ben ska utvecklas för elförsörjningen vid sidan av vattenkraft och kärnkraft. På det sättet minskar vi sårbarheten och ökar försörjningstryggheten.  Detta innebär nya möjligheter för den gröna näringen, fordonsindustrins förnyelse med grön teknikutveckling och nya spännande satsningar på förnyelsebar energi gällande sol-, vind- och vattenkraft.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

• 50 procent av Sveriges energianvändning ska bli förnybar,
• 10 procent av transportsektorn ska drivas av förnybar energi,
• energisektorn ska bli 20 procent effektivare,
• Växthusgaserna ska minskas med 40 procent, vilket motsvarar 20 miljoner ton,
• Fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030.

Det ingår också utveckling och förstärkning av elcertifikatsystemet (25 TWh till 2020), ett nytt planeringsmål för vindkraften (en tredubbling mot i dag, 30 TWh till 2020), avskaffad dubbelprövning vilket förenklar planeringen av ny vindkraft och fastställandet av ett femårigt program för energieffektivisering

Imorgon presenterar Andreas Carlgren lagrådsremissen ”ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte för kärnkraften” som är en följd och förtydligande utifrån den energi- och klimatpolitiska överenskommelsen som alliansregeringen slöt 2009. Iden fyrdubblas det ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka från dagens tre miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Reaktorägarna ska garantera denna summa. Vidare införs ett obegränsat ansvar, där reaktorägarnas alla tillgångar kan tas i anspråk.

Försörjningstrygghet, samt klimat- närings- och arbetsmarknadspolitiska faktorer ska vägas in. Bästa möjliga teknik ska användas. Enligt regeringens klimat och energiöverenskommelse ska kärnkraften och vattenkraftens andel av elförsörjningen minska till förmån för ökad andel förnybar energi.

Enligt lagrådsremissen upphävs förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Det kommer att vara möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer där det idag finns reaktorer i drift, d.v.s. i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. En förutsättning är att en ny reaktor ersätter en gammal. Det får enligt lagförslaget inte finnas fler än tio reaktorer.där ny kärnkraft kan komma att bli aktuell kan säga nej i enlighet med det kommunala vetot.

Rekomenderad läsning är Mauds artikel på Newsmill för intresserade av miljöteknik.

Share

Read Full Post »

Matindustrin har under många år accelererat utvecklingen av matprodukter som är billiga och oäkta. Vad har hänt med vår mat?  Maten som vi har på bordet nuförtiden är odlad och framställd under de mest vidriga och ohållbara omständigheter. De färdiga produkterna vi köper i affärerna är fulla av kemikalier och fjärran från sitt ursprung,  framställda med gifter och genmanipulerade, modifierade, raffinerade, preparerade med färger, transfetter, syntetiska konserveringsmedel, smakförstärkare, konstgjorda sötningsmedel, förtjockningsmedel, antioxidationsmedel, emulgeringsmedel, aromämnen, stabiliseringsmedel, ytbehandlingsmedel och nu senast köttlim. Dessa har orsakat allergier, sjukdomar, dödsfall etc.

På Centerpartiets hemsida kan man läsa  att ” mat är inte vilken produkt som helst. Den utgör en viktig del av vår välfärd. Mat som produceras i Sverige ger upphov till mervärden som ett bevarat kulturlandskap och korta transportsträckor. De svenska miljö- och djurskyddskraven skapar dessutom trygghet för konsumenterna.”

Centerpartiet är det enda parti som vill ställa höga krav på maten. Centerpartiet vet att maten är en stor del av vår vardag och påverkar oss enormt. Den påverkar vår utveckling, välmående och miljön. Centerpartiet vet också att mat och hälsa hänger ihop och att en konsekvent märkning av livsmedel är absolut viktig.

Så det är viktigt att den svenska livsmedelsindustrin håller hög klass. Lika viktigt är det att det på maten vi köper finns information om hur jordbruket arbetar med bl.a. djurskydd och miljö. Livsmedelsmärkningar är också viktig då den talar om för konsumenten var maten är producerad, förpackas och vad den innehåller. Det gör det lättare för konsumenten att utöva sin makt och ta rätt beslut. Konsumentmakten och allergikers trygghet säkerställs genom att livsmedel förses med fullständiga innehållsförteckningar och ursprungsmärkningar. Konsumenter har en absolut rätt att få veta vad man äter ska även omfatta genmodifierad mat. Vi vill också värna om den svenska livsmedelsproduktionen och bidra till att information om hur kost och hälsa hänger ihop.

Centerpartiet har satsat på att skapa en samlad livsmedelsstrategi för att stärka de svenska livsmedelsföretagens konkurrenskraft. Men vi vill också satsa på på småskalig och närproducerad matproduktion genom att satsningarna på livsmedelsstrategi och småskalig slakt förlängs. Vi vill genomföra en översyn av livsmedelslagstiftningen och få Konkurrensverket att granska dagligvaruhandeln, i syfte att stärka de svenska matproducenternas konkurrenskraft. Centerpartiet förespråkar en tydlig positiv märkning av livsmedel som möjliggör för konsumenten att göra aktiva val.  Kommun och landsting skall vid upphandling av mat ställa krav på miljöhänsyn och djurskydd som motsvarar kraven för svensk matproduktion. Det är viktigt att livsmedelsproduktionen i Sverige håller hög klass, genom tydliga krav och regler samt en god livsmedelskontroll.

Share

Read Full Post »

Den nuvarande ekonomiska krisen har gjort det klart  och tydligt för många att företagande och företagarnas väl och ve är den viktigaste faktorn för både ekonomin och jobben. Utan företag- inga jobb.

Dessvärre är företagsklimatet i Sverige rotat i den svenska regel- och skattsystemet  inte anpassade för småföretagen. De passade bra för de stora industriföretagen som en gång i tiden var den svenska ekonomins motor. Men då var kraven på snabb omvandling, flexibilitet, teknik- och kunskaps utveckling lägre än idag. Mycket lägre. Systemen är anpassade för dessa stora företag och tar inte hänsyn för människorna som står bakom.

Centerpartiet har genomfört en rad förslag som både förbättrar företagandets villkor och som förbättrar miljön.

Alla människor som startar, driver och utvecklar företag och företagande, i synnerhet det gröna företagande är vår tids största hjältar.  Sociala och gröna entreprenörer måste synliggöras i Sverige. Alla småföretag och mindre företag måste hyllas och uppmuntras att införa miljöledningssystem. Entreprenörer som utvecklar miljövänliga produkter och banker som medvetet styr människors sparande till gröna fonder skall inte bara välkomnas utan även stödjas.

Företagspolitiken är  central. En bra företagspolitik är ett verktyg om och när det används rätt kommer att resultera i stora steg framåt i andra områden som forskning,  miljö, jobb, integration, jämställdhet och välfärd.

Share

Read Full Post »

Mona Sahlin uttalar sig över allt och lovar saker hit och dit, kors och tvärs. Det är lätt att lova himmel och gröna skogar när man lever i sin egen värld och tror fortfarande är ett socialistiskt parti när man endast pratar om företag och kapital. Det är förunderligt hur partierna ändrar position så lätt. moderaterna blev nya arbetarparti i förra valet och Socialdemokraterna är nya företagarparti i detta val. Är det ett skämt eller? någon, nyp mig!

Problemet med Centerpartiet är inte att vi har bytt ställning utan att vi har aldrig lyckats förmedla vad vi står för. Egentligen är det enkelt och tydligt. Vi står för Frihet, Miljö, och Företagande. Det är väldigt lågt av både Miljöpartiet och Socialdemokraterna att försöka sno våra väljare genom att låtsas att de är frihetliga och företagarvänliga. Även om företagaren är inte alltid en arbetsgivare, men det är just det de menar när de pratar om företagare. Just det att de är arbetsgivare. Så Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet försöker säga är att de är arbetsgivarvänliga. Ni fattar skämtet, eller hur?

Read Full Post »

Det ser dystert ut efter Köpenhamns fiasko. Världen kan inte komma överens för att rädda jorden. Människor oroar sig för framtiden. Men vi ät inte hjälplösa. Vi kan skapa ringar i vattnet.

Det är enkelt, roligt och lönsamt  att vara miljövän. Det är faktiskt både lätt och ekonomiskt att välja klimatsmarta alternativ. Allt som behövs är att vi tar ett beslut. Var och en av oss att bli medvetna om varje beslut vi tar i vardagen.

Klimathotet är en av de största utmaningar som vårt land har att hantera. Den tar en stor del av det mediala uppmärksamhet, med all rätt. Men vi måste gå vidare till handling. Vi är kloka att erkänna att vi inte kan hantera en fråga av en sådan kaliber och storlek själva. Vi behöver all muskelstyrka som finns i Europa. Vi behöver även ha med länder som vi inte kan uttala namnen på. Vi behöver alla för att lyckas.  Och för att göra det behöver vi ha en stark gemensam och sammanhållen miljöpolitik för hela Europa, för hela världen. Vi ska vara medvetna att vi har en lång, gropig och krokig värld. Men vi ska aldrig avvika eller ge upp.

Målet, som är en fossilfritt värld , är väldans stort och utanför räckhåll. Men vi måste börja någonstans. De styrmedlen som finns skall vara överblickbara, långsiktiga och bidra till att skapa stabila marknadsförutsättningar. Företag och konsumenter skall ges tillfälle att investera i grönare alternativ, hållbara lösningar- i en bättre framtid. Dessutom måste vi se en ökad och effektiv användning av förnybar energi.

Säker, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar energi är inte bara en viktig fråga för EU utan för hela världen.

Läs Richard Nordins artikel på GP eller på bloggen

Magnus Andersson, CUF:s nya stjärnskott bloggar om samma ämne. Kolla hans blogg

Read Full Post »

Jag har alltid velat jobba med politik. Att ha inflytande och få möjlighet att vara med och påverka, debattera, diskutera, föreslå nya lösningar.

Jag är stolt över vårt system men jag är inte nöjd. Jag, som företagare, ser alltid möjlighet till förbättringar.

Dessutom tycker jag att det skulle vara en ära att få förtroende från folket att representera dem i olika sammanhang. Folket har konkreta problem och politiken ska underlätta deras vardag. Politik är inte retorik utan det är fasta principer och folkets bekymmer.

Jag är med i Centerpartiet, den enda borgerliga miljöalternativet som har dessutom fokus på företagsamhet och välfärdsfrågor. Dessutom är de det enda parti som jobbar för jämställdhet, mångfald och tolerans.

Jag vill gärna jobba med frågor som rör tillväxt, sysselsättning, mångfald, miljö och infrastruktur. jag vill tillsammans med övriga likasinnade politiker och viktiga samhällsaktörer jobba för att förbättra företagsklimatet i Sverige och öka Sveriges konkurrenskraft i världen.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »