Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kön’

Utgångspunkten om allas lika rätt och värde är en liberal grundpelare som historiskt varit avgörande i kvinnorörelsen. Mary Wollstonecraft krävde tidigt lika rättigheter för båda könen och formuleringarna är aktuella än idag. 1792 skrev hon i sin bok ”Till försvar för kvinnans rättigheter:

”Jag uppskattar mannen som kamrat, men antingen hans härskarstav är rättmätig eller lånad, känns jag inte vid den, om inte den enskilda individens förnuft kräver min vördnad; och även i det fallet är det förnuftet jag underkastar mig och inte mannen.”

John Stuart Mill, socialliberalismens fader, krävde 1869 lika rättigheter för båda könen. Han hävdade att kvinnor orättfärdigt var en förslavad klass underställd män. Mill krävde också rösträtt för kvinnor till det brittiska parlamentet vilket blev startskottet för rösträttsrörelsen och den tidiga kvinnorörelsen.

Read Full Post »

Idag röstar riksdagen om proposition 2009/10:160. Propositionen handlar om en omläggning av försvarsmaktens personalförsörjning och om en samlad svensk veteranpolitik. Förslaget innebär att värnplikten vilandeförklaras i fredstid för att ersättas med frivillig rekrytering, och att såväl rekryteringen som den vilande värnplikten blir könsneutral. Försvarsmaktens ansvar för att utreda och följa upp den som tjänstgjort internationellt förstärks.

Dagens system med allmän mönstring måste dock förändras. Centerpartiet anser att kompetens, lämplighet och intresse ska vara vägledande vid rekryteringen – inte kön. Därför vill vi göra om dagens obligatoriska värnpliktssystem för män till en frivillig militär grundutbildning som ska vara öppen för alla – kvinnor som män.

Eftersom Försvarsmakten konkurrerar på en öppen arbetsmarknad måste myndigheten vara en attraktiv arbetsgivare. Det har dock visat sig vara svårt att rekrytera sjukvårdspersonal, bl.a. läkare. Ett sätt att förbättra situationen kan vara att – såsom i Danmark – ha ett samarbetsavtal med ett stort sjukhus. Ett annat kan vara att avtala med samverkande stats förband i insatsområdet. Försvarsmakten är medveten om frågan och har redan inlett åtgärder för att förbättra situationen. Bl.a. överväger man att i högre grad än hittills anställa läkare i Försvarsmakten.

Den säkerhetspolitiska situationen förändras och vårt försvar utvecklas. Vi har inte längre ett mycket omfattande invasionsförsvar, utan ett aktivt insatsförsvar. Det är ett stort resursslöseri att utbilda människor utan att sedan ta tillvara på deras färdigheter. Det nya systemet kommer öka kvalitén på utbildningen – eftersom den nu konkurrerar med andra val – och kommer dessutom att konstnadseffektivisera försvarsmaktens personalförsörjning. Win-win med andra ord.

Några som dock inte har begripit vad reformen handlar om är Alliansfritt Sverige. I sin notis i ämnet skriver de följande:
”Idag avskaffas värnplikten, skriver Dagens Nyheter, till förmån för anställda soldater. Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.

Privatiseringsivern skördar nya framgångar.


I avsaknaden av sakliga argument, tar Björn Fridén till sitt  intetsägande och löjeväckande vokabulär. Han skrämmer md privatisering trots att försvaret är  fortfarande statligt och kommer så att förbli. sedan vet jag inte (och jag tror inte att någon annan vet ) vad han menar när han skriver ” Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.” Jag hoppas nu att han har haft tid på sig att fundera ut någon innebörd till denna fras. Jag hoppas att i fortsättningen att han tänker först och skriver sedan.  Sedan vet jag inte vad de menar med namnet på sidan ”Alliansfritt”. Menar han att han vill ha SD? För både  sidor (de rödgröna och de borgerliga partierna) har bildat allianser.  Så det enda alliansfria alternativet är faktiskt SD.

——–
I media: SvD, DN

Bloggat om detta: Tolgfors, Nina Larsson

gar: Albin Broman

Read Full Post »

Nästa vecka är demokrativeckan. För att tala om verklig demokrati krävs att alla människor i praktiken har lika möjligheter och förutsättningar oavsett bakgrund att delta i samhällsarbetet.

Förebyggande och motverkande åtgärder av diskriminering och främlingsfientlighet är grundläggande i en demokrati.

Vi bär alla på fördomar som vi riskerar att omsätta i handlingar. Tänk efter innan. Fundera noga på anledningen till ditt agerande. Låt inte ditt agerande gentemot andra påverkas av negativa föreställningaar som finns runtomkring oss. Observera även hur andra omkring dig agerar och reagerar. Tveka inte att säga ifrån om du vittnar diskriminering eller annat kränkande agerande. Din tystnad kan omfattas som svikelse och/eller ännu en kränkning.

Milstolpar i vår kamp:

1945 : FN-stadgan slår fast att organisationen ska verka för ”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion”.

1948: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”Alla människor äro födda fri och lika i värde och rättigheter” och att mänskliga rättigheter gäller alla ” utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning.”

1948: konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord antas.

1963: Deklarationen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antas.

1965: Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) antas.

1966: Den 21:a mars instiftas som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

1969: CERD-kommittén bildas.

1973: Internationella konventionen angående bekämpning och bestraffning av apartheidsbrott antas.

1973-2003: FN utlyser tre decennier i rad för kampen mot rasism och rasdiskriminering.

1978: Första världskonferensen i kampen mot rasism och rasdiskriminering hålls i Genéve.

1993: En särskild rapportör för nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans inrättas.

2001: Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans äger rum i Durban, Sydafrika.

Read Full Post »