Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘barnen’

Principen om barnens bästa finns även formuleras i utlänningens potalparagraf. där anges att vid beslut som rör barn ska hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver.Det framhålls också i lagens förarbeten att bestämmelsen skall få en meningsfull och reel innebörd i enskilda ärenden.

Barnens bästa har reducerats till en tom fras i avslagsbeslut. Man kan enkelt påstå att barnens bästa inte tillämpas alls.

för drygt tre år sedan när den nya utlänningenslagen kom, och den starkt kritiserade Utlänningsnämnden  ersattes av en domstolsprövning var syftet att öka rättsäkerheten. Den svenska asylprocessen skulle bli mer rättsäker, med barnet bästa som dominerande ledstjärna. Genom mer juridik och mindre politik skulle asylsystemet få en större legitimetet, och asylsökande en noggrannare prövning.

Utläggningslagen har blivit restriktivare och stramare. Det medför att skyddssökande människor som borde ha fått uppehållstillstånd avvisas från Sverige.

Tyvärr har vi idag en lagstiftning som lämnar stort utrymme för tolkning och en överinstans som avstår från att ge vägledning kring de avvägningar som barnets bästa aktualiserar. Därjämte är tjänstemännen verksamma i en organisation där en reglerad invandring i praktiken blir en fråga om att, mycket raskt, begränsa densamma utan hänsyn till konsekvenserna.

Vad innebär då ett värdigt och rättsäkert mottagande av asylsökande och deras barn? Vilken betydelse har, och bör barnets bästa ha, i asylprocessen?

Jag tycker att vi i Centerpartiet skall driva fram:

  • en tydligare lagstiftning där det uttryckligen anges att barnspecifika former av förföljelse kan ligga till grund för uppehållstillstånd.
  • en överinstans som aktivt resonerar kring innebörden av barnets bästa för enskilda asylsökande
  • en överinstans som är lyhörd inför underinstansernas behov av vägledning
  • Migrationsverkets ledning ska genom utbildningsinsatser, gärna i samverkan med barnläkare, flyktingadvokater och frivilligorganisationer, skapa bättre förutsättningar för handläggning att agera inom ramen för sitt handlingsutrymme.
Annonser

Read Full Post »