Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘allians’

Ungdomars företag har samma möjligheter som äldres. Det handlar om människors drivkrafter, initiativförmåga och kreativitet.

De stöter också på samma problem som de äldres. Därför regelförenklingar som gör det lättare att starta företag gynnar också ungdomar. under mandatperioden har regeringen med centerpartiet som pådrivare och initiativtagare genomfört cirka 172 åtgärder och insatser som gör det lättare att starta företag eller om man redan har ett att växa. Det är i nya och växande företag  jobbtillfällen skapas. regeringen har också satsat på forskning och innovationer och riktat åtgärder som en del av strategi för att uppmuntra det entreprenöriella tänket.  Regeringen stödjer UF, Transfer och snilleblixtarna och satsar på innovationsmiljöer för unga.

Vi behöver fler entreprenörer, helst gröna sådana. Men alla är välkomna.

Read Full Post »

…är ett steg i rätt riktning. Den betonar vi vikten av att svensk elförsörjning framöver inte bara vilar på kärnkraft och vattenkraft, utan även på ett tredje ben – den förnybara energin.  I och med det gör vi oss mindre beroende av en enskild källa för vår elförsörjning.

En grundbult i överenskommelse är att ett tredje ben ska utvecklas för elförsörjningen vid sidan av vattenkraft och kärnkraft. På det sättet minskar vi sårbarheten och ökar försörjningstryggheten.  Detta innebär nya möjligheter för den gröna näringen, fordonsindustrins förnyelse med grön teknikutveckling och nya spännande satsningar på förnyelsebar energi gällande sol-, vind- och vattenkraft.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

• 50 procent av Sveriges energianvändning ska bli förnybar,
• 10 procent av transportsektorn ska drivas av förnybar energi,
• energisektorn ska bli 20 procent effektivare,
• Växthusgaserna ska minskas med 40 procent, vilket motsvarar 20 miljoner ton,
• Fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030.

Det ingår också utveckling och förstärkning av elcertifikatsystemet (25 TWh till 2020), ett nytt planeringsmål för vindkraften (en tredubbling mot i dag, 30 TWh till 2020), avskaffad dubbelprövning vilket förenklar planeringen av ny vindkraft och fastställandet av ett femårigt program för energieffektivisering

Imorgon presenterar Andreas Carlgren lagrådsremissen ”ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte för kärnkraften” som är en följd och förtydligande utifrån den energi- och klimatpolitiska överenskommelsen som alliansregeringen slöt 2009. Iden fyrdubblas det ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka från dagens tre miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Reaktorägarna ska garantera denna summa. Vidare införs ett obegränsat ansvar, där reaktorägarnas alla tillgångar kan tas i anspråk.

Försörjningstrygghet, samt klimat- närings- och arbetsmarknadspolitiska faktorer ska vägas in. Bästa möjliga teknik ska användas. Enligt regeringens klimat och energiöverenskommelse ska kärnkraften och vattenkraftens andel av elförsörjningen minska till förmån för ökad andel förnybar energi.

Enligt lagrådsremissen upphävs förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Det kommer att vara möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer där det idag finns reaktorer i drift, d.v.s. i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. En förutsättning är att en ny reaktor ersätter en gammal. Det får enligt lagförslaget inte finnas fler än tio reaktorer.där ny kärnkraft kan komma att bli aktuell kan säga nej i enlighet med det kommunala vetot.

Rekomenderad läsning är Mauds artikel på Newsmill för intresserade av miljöteknik.

Share

Read Full Post »