Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Aktiebolag’

Centerpartiet gick till val på att göra det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Vår målsättning står fast och vi fortsätter att förbättrade villkoren för företag och företagande. Vilket ökar drivkrafterna till att fler blir företagare och att fler företag växer. Det är särskilt viktigt att vi anpassar åtgärderna i ett läge då vi befinner oss i en svagare konjunktur. Därför presenterar vi ytterligare förslag som effektivt främjar Sveriges internationella konkurrenskraft samtidigt som det blir mer attraktivt att investera i vårt land.

Centerpartiet tillsammans med övriga allianspartierna har sedan tillträdet genomfört flera reformer för att förbättra för företagen i Sverige, bland annat har förmögenhetsskatten avskaffats och bolagsskatten sänkts. Det har blivit enklare och billigare att anställa genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre och införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb, förbättrad matchning och en förbättrad lönebildning. Sedan maktskiftet 2006 har skatterna sänkts för den genomsnittlige egenföretagaren med 23 400 kronor per år. Som ett resultat av denna offensiva företagarpolitik ökade antalet nystartade företag i riket med 14 000 företag. Bara i Kalmar län ökade antalet nystartade företag från 750 till 1042, en ökning med över 50%.

För att förbättra de små företagens förutsättningar ännu mer sänks nu egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 5 procentenheter, dock med högst 10 000 kronor per år. Egenavgifterna utgör en stor kostnad för många näringsidkare. En nedsättning av egenavgifterna kan därför göra det mer attraktivt att driva ett eget företag samt sänka tröskeln för den som överväger att starta eget.

Genom denna nedsättning kan nästan 200 000 småföretag i landet få lägre kostnader med 1,15 miljarder. Bara i Södermanlands län län rör det sig om 5 128 egenföretagare som totalt får en sänkning med drygt 36 miljoner kronor. Nedsättningen sänker kostnaderna rejält och stärker likviditeten hos företagen, vilket är särskilt viktigt under den rådande lågkonjunkturen.

Centerpartiet infriar ytterligare ett vallöfte och avskaffar revisionsplikten för små aktiebolag. Reformen berör 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar 72 procent av det totala antalet aktiebolag. Revision blir således frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige och innebär en möjlig kostnadsbesparing på åtminstone 2,5 miljarder kronor. Reformen utgör därigenom sannolikt den största förenklingen för aktiebolag som genomförts i Sverige, vilket är ett led i regeringens högt ställda ambition på regelförenklingsområdet.

De aktiebolag som väljer bort revision sparar in arvodet till revisorn, vilken i regel uppgår till 10 000 – 20 000 kronor per bolag. Specifikt i Sörmanlands län innebär detta att cirka 4 800 av länets 7 000 företag får denna valfrihet. Vilket möjliggör en kostnadsbesparing på cirka 48 miljoner kronor per år.

Fler och växande företag är en grundläggande förutsättning om för att ta oss ur den finansiella krisen och den pågående lågkonjunkturen. Centerpartiet och Alliansregeringen är redo att anta utmaningarna. Genom att skapa bra förutsättningar för att starta, driva och äga företag lägger vi grunden för den svenska konkurrenskraften, vilket främjar en ökad tillväxt och en långsiktig välfärd.

Annonser

Read Full Post »

Idag presenterade näringsminister Maud Olofsson och justitieminister Beatrice Ask regeringens förslag om slopad revisionsplikt för små aktiebolag som träder i kraft 1 november. I och med detta  blir revisionen frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige. Det kommer att beröra cirka 250 000 småföretag dvs 72 procent av aktiebolagen i landet.Det finns i dag cirka 349 000 aktiebolag i Sverige. Reformen omfattar cirka 72 procent av samtliga eller ungefär 250 000 aktiebolag. Dessutom berörs uppskattningsvis 15 000 handelsbolag (av de 21 200 som i dag är revisionspliktiga). Småföretagen kommer att spara cirka 2,5 miljarder kronor på reformen.

De nya reglerna får tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 oktober 2010. Bolagen måste på bolagsstämma besluta om att avstå från att ha revisor och anmäla det till Bolagsverket för registrering som innebär att bolagsordningen måste också ändras i samband med detta.

Det är fantastiskt att denna regelförenkling nu kommer. Det kommer att innebära stora kostnadsbesparingar för de minsta företagen. Och det innebär att man som liten företagare själv aktivt kan välja om man vill ha revision eller ej. Självklart kommer många småföretag att vilja ha olika tjänster t ex revision, även i framtiden men nu kommer man att kunna välja vad man vill betala för.

Avskaffandet av revisionsplikten har redan införts på flera olika platser i Europa. vi är faktiskt sena här i Sverige. Nu hoppas vi att Skatteverket inte inför krångliga regler som motarbetar regeringens ambition dvs att minska regelkrånglet och kostnaderna för de minsta företagen.

Det tål att påpeka att  enskilda firmor och handelsbolag är  inte revisionsskyldiga och för det är inte mindre seriösa än någon annan. Bolagen måste ju fortfarande ha en redovisning som ska klara granskning från skatteverket, som fortfarande kan göra revision när det finner det erforderligt . Revisionsplikten främst till gagn för externa aktieägare som endast har revisionen att förlita sig på för att granska verksamheten.

Förslaget kan slå hårt på revisionsfirmorna som tagit  alldeles för ofta höga priser för revisioner för dessa småföretag. Redovisningskonsultsfirmorna kommer dock att växa snabbt då efterfrågan kommer att accelereras. Moderna bokförings- och redovisningsprogram  ger bankerna – och framför allt företagen själva –  bättre koll på ekonomin än vad revisorerna någonsin kunnat/velat erbjuda.

Så till den viktigaste frågan: Har revisionen ett brottsförebyggande syfte som försvinner om revisionsplikten tas bort? Enligt en utredning utförd av professorerna Per Thorell, Ernst & Young, och Claes Norberg, Lunds Universitet, på uppdrag av Svenskt näringsliv  är den brottsförebyggande effekten relativt liten, delvis eftersom revisorernas anmälningsskyldighet vid brott inte omfattar företagsformer som inte har revisionsplikt. Brottsbenägna personer kan då välja en sådan typ av företagsform för att undgå anmälningsskyldighet. Studier av slopad revisionsplikt i andra EU-länder har inte heller gett stöd för att det är motiverat att behålla revisionsplikten av denna anledning.

Läs regerigens pressmedelande: En frivillig revision

Media: SVD, DN, Metro, BtPrivata AffärerSvenskt Näringsliv, Centerpartiet, Veckans Affärer, Norran , GD, ATL, EN, GP, E-kuriren, Nt, Nk , Folkbladet, SN, HD, Skånskan, St, Ab, Ab#2

Read Full Post »