Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Lag och rätt’ Category

Nästa vecka är demokrativeckan. För att tala om verklig demokrati krävs att alla människor i praktiken har lika möjligheter och förutsättningar oavsett bakgrund att delta i samhällsarbetet.

Förebyggande och motverkande åtgärder av diskriminering och främlingsfientlighet är grundläggande i en demokrati.

Vi bär alla på fördomar som vi riskerar att omsätta i handlingar. Tänk efter innan. Fundera noga på anledningen till ditt agerande. Låt inte ditt agerande gentemot andra påverkas av negativa föreställningaar som finns runtomkring oss. Observera även hur andra omkring dig agerar och reagerar. Tveka inte att säga ifrån om du vittnar diskriminering eller annat kränkande agerande. Din tystnad kan omfattas som svikelse och/eller ännu en kränkning.

Milstolpar i vår kamp:

1945 : FN-stadgan slår fast att organisationen ska verka för ”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion”.

1948: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”Alla människor äro födda fri och lika i värde och rättigheter” och att mänskliga rättigheter gäller alla ” utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning.”

1948: konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord antas.

1963: Deklarationen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antas.

1965: Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) antas.

1966: Den 21:a mars instiftas som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

1969: CERD-kommittén bildas.

1973: Internationella konventionen angående bekämpning och bestraffning av apartheidsbrott antas.

1973-2003: FN utlyser tre decennier i rad för kampen mot rasism och rasdiskriminering.

1978: Första världskonferensen i kampen mot rasism och rasdiskriminering hålls i Genéve.

1993: En särskild rapportör för nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans inrättas.

2001: Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans äger rum i Durban, Sydafrika.

Read Full Post »

Sveige har flertal gånger fått kritik från CERD-kommittén för hur man hanterar hatbrott, dvs brott som motiveras av hat och/eller fientlighet mot vissa grupper av människor pga etnicitet, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning eller handikapp. Kommittén har pekat på alltför liten andel av anmälningarna leder till fällande dom. Den har också noterat att även om man från åklagarsidan har sagt att man prioriterar hatbrott så märks inte detta i praktiken. CERD-kommittén tycker därför att Sverige behöver bli mycket bättre på att prioritera hatbrott och på att tillämpa våra lagar i praktiken.

”Det finns inte några specifika koder för att registrera hatbrott när det görs en polisanmälan. Motivet bedöms utifrån de uppgifter som finns i brottsanmälans gärningsbeskrivning och urvalet sker med hjälp av särskilda sökord. Det finns också ett stort mörkertal när det gäller hatbrott och statistiken avspeglar därför inte den faktiska hatbrottsligheten.”  från Brottsförebyggande rådets hemsida.

Det saknas till och med en enhetlig definition för begreppet. Läs brottsoffersmyndighetens rapport om ämnet.

Sedan 2001 ingår hatbrott som en del av den ordinarie polisutbildningen men majoritet av landets poliser är anställda före 2001 och saknar därför kunskaper i hatbrott. Stora delen av dagens poliskår kommer alltså inte att upptäcka ett  brott som lagstiftaren ser mycket allvarligt på.

Om vi vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och tolerant samhälle så bör vi göra något åt saken.  Anmälningar om hatbrott fotsätter att öka samtidigt som utredningarna fortsätter att vara bristfälliga. Ökningen av anmälningarna kan delvis bero på att fler vågar  göra en anmälan, delvis på att antalet hatbrott ökat i faktisk mening. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten under året har bedrivit ett aktivt arbete med att vidareutbilda personalen i hanteringen av hatbrott. Men dessvärre visar det sig att efterfrågan på vidareutbildning i hatbrott är så låg att man tvingas ställa in kurser.  Vidareutbildningen är tydligen inte en prioriterad fråga hos polisen.

borde inte polisstyrelsen ordna en vidarutbildning för dessa poliser.

Posted by Dayana Jadarian Links to this post

Read Full Post »

Förslaget om att internetoperatörerna ska skicka varningsbrev till fildelare innan deras personuppgifter lämnas ut till upphovsrättsinnehavare är totalt oacceptabelt. Hur hade de tänkt? att man som privatperson ska jaga andra fildelare. Eller ska man springa runt och knacka på grannarna för att fråga om de har fildelat?

IPRED förslaget ska dumpas, inte bara för att den ger de stora film- och skivbolagen fria tyglar att börja jaga fildelare i stor skala. Utan också för att värna en grudläggande princip i svensk rätt och det är att man är oskyldig till motsatsen bevisats. Ett IP-nummer är inget bevis för vem som utfört något på Internet.

Stoppa IPRED!

Read Full Post »

Den enorma kritiken om bristande rättsäkerhet i asylärenden har till slut lett till en positiv förändring. Ombud som inte klarar sina uppdrag svartlistas. Tyvärr, kommer denna förändring väl sent för många människor.

Läs mer på http://www.norran.se/nyheter/norrochvasterbotten/article205445.ece

Read Full Post »

Många blev arga när de läste DN:s artikel ”Övergreppet på mannen borde också bedömas som våldtäkt” publicerat den 13/5-2008.

Det behandlar två olika domar på två intressenta fall. Det ena fallet handlade om en 20-årig man som stack in sina fingrar i den sovande kvinnans slida. Brottet bedömdes som mindre grov våldtäkt av HD till skillnad från Hovrätten som bedömde brottet som sexuellt tvång och dömde mannen till sex månaders fängelse för sexuellt tvång. Hovrätten måste ändra straffet för att passa den nya rubriceringen.

Det andra fallet handlade om en 50-årig man som onanerade för en ung pojke och det brottet rubricerades som våldtäkt av hovrätten och mannen dömdes till ett års fängelse. HD anser dock att brottet var inte lika kränkande som ett påtvingat samlag och därför ändrade rubricering till sexuellt tvång. Även här måste domen ändras för att passa den nya rubriceringen.

Jag tror att domstolen fäste stor vikt att kvinnan utsattes för övergreppen i tryggheten av sin bostad medans övergreppet på mannen tog plats på ett hotellrum.

Det som bekymrar mig är att domstolen framhåller att bestämmelsen om våldtäkt ska reserveras för de mest allvarliga sexuella kränkningarna vilket innebär att åtskilliga kränkningar av den sexuella integriteten inte bör medföra ansvar för våldtäkt. Detta är allvarligt. För det lämnar mycket åt domstolarnas godtycke.

Samtidigt tycker jag att det är bra att Högsta domstolen har blivit bättre på att skriva domar och förklara sitt ståndpunkt.

Read Full Post »

« Newer Posts